Wszystko co powinieneś wiedzieć o badaniach na autyzm Przeskocz do treści
coloalert

Wszystko co powinieneś wiedzieć o badaniach na autyzm

Badania na autyzm -dla kogo, Badania na autyzm – gdzie, Badania na autyzm - cenaLekarze diag­nozu­ją w przy­bliże­niu jed­no na sto dzieci jako autysty­czne. Warto więc dowiedzieć się czegoś więcej o zes­pole całoś­ciowych zaburzeń roz­wo­ju, by lep­iej wspo­ma­gać dziecko z objawa­mi autyz­mu, pomóc w zapewnie­niu względ­nie dobrych warunk­ów roz­wo­ju młodej osoby.

Bada­nia na autyzm ‑dla kogo?
Bada­nia na autyzm — gdzie?
Bada­nia na autyzm — cena

Badania na autyzm- dla kogo?

Rodz­ice, którzy pode­jrze­wa­ją swe dziecko o spek­trum autyz­mu, uda­ją się do lekarza pier­wszego kon­tak­tu, który kieru­je dziecko do Porad­ni dla Osób z Autyzmem Dziecię­cym. Ośrodek prowadzi szczegółowe badanie na autyzm — psy­chi­a­tryczne dziec­ka, celem wyda­nia właś­ci­wej diagnozy.

Badania na autyzm- gdzie? 

Diag­nos­tyką spek­trum autyz­mu u dzieci zaj­mu­ją się porad­nie psy­cho­log­iczno- ped­a­gog­iczne oraz pry­watne ośrod­ki diag­nos­ty­czno- ter­apeu­ty­czne spec­jal­izu­jące się w zakre­sie spek­trum autyz­mu. Czas oczeki­wa­nia na wiz­ytę w ośrod­ku zaj­mu­ją­cym się diag­nozą autyz­mu trwa zwyk­le kil­ka miesię­cy, dobrze jest w sposób właś­ci­wy przy­go­tować się na takową wiz­ytę. Rodz­ic powinien wyk­luczyć dodatkowe prob­le­my natu­ry zdrowot­nej u dziec­ka. Maleńst­wo z pode­jrze­niem całoś­ciowych zaburzeń roz­wo­jowych powin­no być skon­sul­towane przez okulistę, laryn­golo­ga, neu­rolo­ga i reha­bil­i­tan­ta. Rodz­ice powin­ni spisać przed wiz­ytą w ośrod­ku wszys­tkie niepoko­jące zachowa­nia dziec­ka, umieć określić czas pojaw­ienia się. Dzię­ki temu bada­nia na autyzm będą bardziej skuteczne.

Badania na autyzm- cena. 

Cena bada­nia far­mako­gene­ty­cznego wynosi 997 zło­tych. Far­mako­gene­ty­ka poz­woli poz­nać pro­fil gene­ty­czny celem dobra­nia odpowied­niego sposobu leczenia. Meto­da ta będzie pomoc­na dla dzieci ze spek­trum autyz­mu, bada­niu podle­ga­ją leki psy­chi­a­tryczne poma­ga­jące w wycisze­niu, zmin­i­mal­i­zowa­niu objawów agresji. Dzieci prze­jaw­ia­jące spek­trum autyz­mu powin­niśmy kon­sul­tować pod kątem neu­ro­log­icznym i psy­chi­a­trycznym, pon­ad­to objęte kon­sul­tacją gene­ty­czną. Pier­wsza kon­sul­tac­ja dziec­ka, u którego rodz­ice zauważa­ją niepoko­jące objawy związane z roz­wo­jem, powin­na odbyć się, kiedy dziecko jest w wieku między 9 a 18 miesiącem, kosz­tu­je zwyk­le 600 zło­tych. Dodatkowo może­my poprosić o wydanie pisem­nej opinii opisu­jącej funkcjonowanie dziec­ka w cza­sie obserwacji, w cenie 150 zło­tych oraz opłacić dodatkową obserwację dziec­ka, gdzie koszt oscy­lu­je w grani­cy 220 zło­tych. Warto również wykon­ać bada­nia gene­ty­czne, a najlepiej badanie wes.

mail