Test NIFTY Warszawa: przewodnik po nieinwazyjnym badaniu prenatalnym Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa: przewodnik po nieinwazyjnym badaniu prenatalnym

Test NIFTY Warsza­wa ofer­u­je przyszłym rodz­i­com wiele możli­woś­ci. Po pier­wsze sprawdza ryzyko chorób gene­ty­cznych u pło­du. Po drugie badanie jest bez­pieczne i niein­wazyjne. Moż­na było­by wymieni­ać wiele korzyś­ci tes­tu NIFTY. Jest to niein­wazyjne badanie pre­na­talne z krwi. Dzię­ki swo­jej wysok­iej skutecznoś­ci i bez­pieczeńst­wu wybiera je wiele przyszłych Mam. Czy ist­nieją wskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu NIFTY?Test NIFTY Warszawa - ceny testów NIPT

Test NIFTY Warsza­wa — dla kogo badanie?
Test NIFTY Warsza­wa — zalety
Test NIFTY Warsza­wa — zakres badania
Test NIFTY Warsza­wa — ceny testów NIPT

Test NIFTY Warszawa — dla kogo badanie?

Test NIFTY Warsza­wa jest zale­cany przede wszys­tkim kobi­etom ciężarnym, które zna­j­du­ją się w grupie pod­wyżs­zonego ryzy­ka gene­ty­cznego. Doty­czy to szczegól­nie kobi­et powyżej 35 roku życia, rodzin z his­torią chorób gene­ty­cznych oraz w przy­pad­kach, kiedy wcześniejsze bada­nia pre­na­talne wskaza­ły na możli­we niepraw­idłowoś­ci chro­mo­so­mowe. Badanie to jest również wartoś­ciowe dla par, które chcą zapewnić sobie spokój.

Test NIFTY Warszawa — zalety

Główny­mi zale­ta­mi tes­tu NIFTY są jego niein­wazyjność i wyso­ka dokład­ność. Badanie wykonu­je się z prób­ki krwi mamy, co oznacza zerowe ryzyko dla zdrowia pło­du i przyszłej mamy – w prze­ci­wieńst­wie do inwazyjnych metod, takich jak amniop­unkc­ja. Test NIFTY efek­ty­wnie wykry­wa ryzyko takich zaburzeń, jak zespół Dow­na, zespół Edward­sa oraz zespół Pataua, a także innych chorób genetycznych.

Test NIFTY Warszawa — zakres badania

Zakres tes­tu NIFTY w Warsza­w­ie obe­j­mu­je anal­izę wol­nego DNA płodowego w celu iden­ty­fikacji niepraw­idłowoś­ci chro­mo­so­mowych u pło­du. Badanie NIFTY pozwala nie tylko na wykrycie najczęst­szych tri­somii, ale także ofer­u­je możli­wość sprawdzenia płci dziec­ka oraz wykrycia innych, mniej powszech­nych zaburzeń gene­ty­cznych, co czyni je jed­nym z najbardziej kom­plek­sowych testów pre­na­tal­nych dostęp­nych na rynku. Takie badanie wol­nego DNA pło­du zde­cy­dowanie może przynieść spokój przyszłej mamie, co do zdrowia swo­jego nien­ar­o­d­zonego maluszka.

Test NIFTY Warszawa — ceny testów NIPT

Ceny tes­tu NIFTY w Warsza­w­ie mogą różnić się w zależnoś­ci od klini­ki i zakre­su bada­nia. Test NFITY pro jest droższym badaniem, niż NIFTY. Ma szer­szy zakres badanych chorób i w cenie tes­tu NIFTY jest możli­wość sprawdzenia płci dziec­ka na życze­nie rodz­iców. Pod­sumowu­jąc, test NIFTY Warsza­wa stanowi wartoś­ciowe badanie dla przyszłych mam, ofer­u­jąc bez­pieczną i dokład­ną prze­siewową diag­nozę potenc­jal­nych prob­lemów gene­ty­cznych, które mogą wpłynąć na rozwój płodu.

mail