Badania na padaczkę - jak dokładnie wyglądają? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na padaczkę — jak dokładnie wyglądają?

Badania na padaczkę - co wywołuje padaczkęDane statysty­czne wskazu­ją, że na padaczkę cho­ru­je około 1% wszys­t­kich ludzi, dlat­ego stanowi jed­ną z najczęś­ciej diag­no­zowanych chorób układu ner­wowego. Diag­noza padacz­ki wyma­ga przeprowadzenia odpowied­nich badań, a także stwierdze­nie wys­tępowa­nia wybranych objawów, które maja miejsce bez bodź­ca zewnętrznego. Mają zatem charak­ter samoistny.

Bada­nia na padaczkę — co wywołu­je padaczkę?
Bada­nia na padaczkę — jak rozpoz­nać atak padaczki?
Bada­nia na padaczkę — jak leczy się padaczkę?
Bada­nia na padaczkę — jakie wybrać?

Badania na padaczkę — co wywołuje padaczkę?

Bada­nia na padaczkę pozwala­ją stwierdz­ić chorobę. Co jed­nak jest przy­czyną napadów? U osób dorosłych zwyk­le odpowiada­ją za nie urazy głowy, stward­nie­nie rozsiane, nowot­wory ośrod­kowego układu ner­wowego, stward­nie­nie hipokam­pa. Ist­nieją również czyn­ni­ki, które mogą uak­ty­wnić napady padaczkowe, w tym takie jak: alko­hol, duże zmęcze­nie, deprywac­ja snu, wysiłek fizy­czny i psy­chiczny, infekc­je, a u dzieci — wyso­ka gorączka.

Badania na padaczkę — jak rozpoznać atak padaczki?

Bada­nia na padaczkę pozwala­ją stwierdz­ić chorobę, ale zwyk­le pojaw­ia­ją się wcześniej napady padaczkowe, które mają charak­terysty­czny prze­bieg. Towarzyszy im utra­ta przy­tom­noś­ci, wypręże­nie ciała, a później drgaw­ki, zasinie­nie wybranych obszarów ciała, „piana z ust”, przy­gryzie­nie języ­ka. W niek­tórych przy­pad­kach pac­jen­ci cier­pią także na nieświadome odd­awanie moczu lub nawet stolca.

Badania na padaczkę — jak leczy się padaczkę?

Bada­nia na padaczkę pozwala­ją również dopa­sować odpowied­nią metodę leczenia padacz­ki. Zwyk­le wprowadzana jest ter­apia far­mako­log­icz­na pole­ga­ją­ca na podawa­niu leków prze­ci­w­padaczkowych. Nie leczą one jed­nak przy­czyny choro­by, a jedynie prze­ci­wdzi­ała­ją napadom padaczkowym.

Badania na padaczkę — jakie wybrać?

Bada­nia padacz­ki dostęp­ne w ofer­cie placówek medy­cznych to przede wszys­tkim bada­nia gene­ty­czne na padaczkę, które pozwala­ją stwierdz­ić podłoże gene­ty­czne choro­by. Jed­nym z nich jest badanie WES, które pozwala pre­cyzyjnie stwierdz­ić rodzaj padacz­ki. Wykony­wane są także inne bada­nia diag­nos­ty­czne, w tym takie jak:  EEG, rezo­nans mag­ne­ty­czny, które zapew­ni­a­ją sze­ro­ki obraz i pozwala­ją lep­iej dopa­sować sposób leczenia.

mail