Trombofilia wrodzona - jakie badanie może ją wykryć? Przeskocz do treści
coloalert

Trombofilia wrodzona — jakie badanie może ją wykryć?

Trom­bofil­ia to choro­ba, która bard­zo częs­to ma postać wrod­zoną. Może ona prowadz­ić do poważnych kon­sek­wencji, nawet zawału ser­ca czy udaru. Szczegól­ną ostrożność powin­ny zachować kobi­ety w ciąży, gdyż nierzad­ko trom­bofil­ia powodu­je poronie­nie. Jak moż­na ją wykryć? Poniżej zna­jdziesz wszys­tkie potrzeb­ne informacje.

Czym jest trombofilia wrodzona, Jakie badania wykonać na trombofilię wrodzoną, Jaka jest cena badania na trombofilię wrodzoną, Gdzie zrobić badanie na trombofilię wrodzoną

Czym jest trom­bofil­ia wrodzona?
Jakie bada­nia wykon­ać na trom­bofil­ię wrodzoną?
Jaka jest cena bada­nia na trom­bofil­ię wrodzoną?
Gdzie zro­bić badanie na trom­bofil­ię wrodzoną?

Czym jest trombofilia wrodzona?

Nie do koń­ca wiesz, czym jest trom­bofil­ia wrod­zona? To inaczej nad­krzepli­wość, która najczęś­ciej wyni­ka z mutacji czyn­ni­ka V lei­den, ewen­tu­al­nie mutacji genu pro­trom­biny 20210A. Choro­ba ta prowadzi do pow­stawa­nia skrzepów, prze­ważnie w dol­nych kończy­nach. Towarzyszą temu takie objawy jak: zacz­er­wie­nie­nie, opuch­liz­na oraz ból bieg­ną­cy w kierunku od kolana w dół. Trom­bofil­ia to choro­ba wyma­ga­ją­ca leczenia. Jeżeli dojdzie do oder­wa­nia się skrzepu, może przemieś­cić się do tęt­ni­cy płuc­nej i doprowadz­ić do zawału lub zatoru. Jeżeli trafi on do naczyń móz­gowych, dochodzi do udaru mózgu.

Jakie badania wykonać na trombofilię wrodzoną?

Jakie bada­nia wykon­ać na trom­bofil­ię wrod­zoną? Ma ona uwarunk­owa­nia gene­ty­czne i moż­na ją wykryć poprzez wyko­nanie bada­nia DNA. Badanie jest zale­cane w szczegól­noś­ci osobom prowadzą­cym siedzą­cy tryb życia, po udarach i zawałach, kobi­etom przyj­mu­ją­cym doust­ną antykon­cepcję hor­mon­al­ną oraz mają­cych prob­le­my z zajś­ciem w ciążę (także po prze­by­tych poronieniach).

Jaka jest cena badania na trombofilię wrodzoną?

Chcesz sprawdz­ić swój stan zdrowia, ale najpierw wolisz się dowiedzieć, jaka jest cena bada­nia na trom­bofil­ię wrod­zoną? Prze­ważnie jest to koszt kilkuset zło­tych (śred­nio 200–400 zł), sporo zależy od wybranego lab­o­ra­to­ri­um. Niem­niej jed­nak nie jest to duży wydatek, biorąc pod uwagę to, że moż­na w ten sposób wykryć chorobę i zapo­biec jej poważnym konsekwencjom.

Gdzie zrobić badanie na trombofilię wrodzoną?

Gdzie zro­bić badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną? W tym celu należy udać się do lab­o­ra­to­ri­um. Co ważne, placów­ki pozwala­jące na przeprowadze­nie tes­tu zna­j­du­ją się w całej Polsce. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby się zbadać.

mail