Test NIPT w Katowicach - gdzie warto go wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Test NIPT w Katowicach — gdzie warto go wykonać?

Non inva­sive pre­na­tal test­ing czyli test NIPT to najnowocześniejsza diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na. Moż­na z niej sko­rzys­tać już od 10 tygod­nia ciąży. Badanie prze­siewowe opiera się na wyo­dręb­nie­niu i następ­nie pod­da­niu anal­izie cffD­NA obec­nego w krwi ciężarnej. Dzię­ki temu badanie jest bez­pieczne i pozbaw­ione stre­su —  test NIPT Katow­ice przy­pom­i­na stan­dar­d­owe badanie lab­o­ra­to­ryjne, a wynik jest dostęp­ny już w 10 dni roboczych.

Gdzie moż­na w Katow­icach wykon­ać test NIPT?

Jaka jest cena tes­tu NIPT w Katowicach?

Jaka jest cena bada­nia wol­nego płodowego DNA w Katowicach?

Gdzie można w Katowicach wykonać test NIPT?

Bada­nia NIPT zale­ca się wykony­wać w lab­o­ra­to­ri­ach auto­ry­zowanych — są to punk­ty zlokali­zowane na tere­nie całego kra­ju. Gwaran­tu­ją wysoką jakość bada­nia, a także brak ukry­tych kosztów. Pac­jen­t­ka jest otoc­zona kom­plek­sową opieką już od momen­tu pobra­nia prób­ki do anal­izy aż po wydanie wyniku. W test NIPT w Katow­icach — auto­ry­zowany punkt NIFTY zna­j­du­je się przy ul. Bocheńskiego 35A — możli­we jest pobranie prób­ki w punkcie pobrań lub w domu pacjentki.

Jaka jest cena testu NIPT w Katowicach?

Testy NIPT Katow­ice mają zróżni­cow­ane ceny, które ostate­cznie zależą od wielu czyn­ników — wybranego lab­o­ra­to­ri­um, typu tes­tu czy nawet od mias­ta, w którym wykonu­je się anal­izę. Test NIPT Katow­ice cena jest cięż­ka do jed­noz­nacznego określe­nia — należy przy­go­tować budżet wynoszą­cy 2000–2500 zło­tych. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne ofer­u­ją niższe ceny, które mają zachę­cić klien­tów do zamaw­ia­nia anal­iz. W trak­cie ich wykony­wa­nia może się jed­nak okazać, że pojaw­iła się konieczność dopłaty — oszczęd­ność okazu­je się jedynie pozorna.

 

Jaka jest cena badania wolnego płodowego DNA w Katowicach?

Bada­nia wol­nego płodowego DNA Katow­ice cena wynoszą­ca 2000–2500 zło­tych w zależnoś­ci od wybranej anal­izy, to spory koszt dla wielu rodzin. Na szczęś­cie nie trze­ba wykładać całej gotów­ki na raz — moż­na sko­rzys­tać z opcji rozłoże­nia płat­noś­ci na raty. O taką możli­wość należy pytać już na etapie zamaw­ia­nia bada­nia NIPT. Taką opcję ofer­u­ją lab­o­ra­to­ria auto­ry­zowane, zapew­ni­a­jąc jed­nocześnie jakość i wiary­god­ność wyko­nanego bada­nia. Co ważne, anal­izy wykony­wane w pakiecie mogą okazać się nieco tańsze.

mail