Test genetyczny- czym on jest i kiedy warto go wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Test genetyczny- czym on jest i kiedy warto go wykonać?

Obec­nie coraz więcej mówi się o wykony­wa­niu testów gene­ty­cznych. Warto jed­nak wcześniej dowiedzieć się, jaki jest ich sens i kiedy fak­ty­cznie warto się nad nimi zas­tanow­ić. Prze­cież nie każdy i nie w każdej sytu­acji musi decy­dować się od razu na wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego. Wiedza poz­woli pod­jąć decyzję, czy to aku­rat test będzie słusznym wyborem.

Czym jest test genetyczny, Dlaczego warto wykonać test genetyczny, Czy test genetyczny wiąże się z jakimś ryzykiem, Ile kosztuje test genetyczny

Czym jest test genetyczny?
Dlaczego warto wykon­ać test genetyczny?
Czy test gene­ty­czny wiąże się z jakimś ryzykiem?
Ile kosz­tu­je test genetyczny?

Czym jest test genetyczny?

Test gene­ty­czny inaczej nazy­wany jest testem DNA, który pozwala na odczy­tanie wiado­moś­ci zawartych w kodzie DNA, a więc jest cen­nym źródłem infor­ma­cji na tem­at ewen­tu­al­nych chorób gene­ty­cznych. Tego typu testy są niezwyk­le ważne w przy­pad­ku osób, w których rodzinie dochodz­iło do przy­pad­ku zachorowań na choro­by gene­ty­czne. W takim przy­pad­ku wyko­nanie tes­tu będzie najlep­szą kontrolą.

Dlaczego warto wykonać test genetyczny?

Test gene­ty­czny jest bard­zo pomoc­ny w przy­pad­ku chorób gene­ty­cznych. Warto wykon­ać go więc wtedy gdy ist­nieje ryzyko zachorowa­nia na daną chorobę. Tego typu testy pozwala­ją określić także ewen­tu­alne nosi­cielst­wo chorób, które mogą zostać przekazane potomkom. Na pewno wyko­nanie tes­tu jest doskon­ałym pomysłem.

Czy test genetyczny wiąże się z jakimś ryzykiem?

Testy gene­ty­czne wykony­wane są na pod­staw­ie prób­ki krwi lub innego mate­ri­ału, takiego jak na przykład śli­na. To właśnie dlat­ego test gene­ty­czny nie jest w żaden sposób pow­iązany z ryzykiem i moż­na wykony­wać go bez żad­nych uprzedzeń.

Ile kosztuje test genetyczny?

Ceny testów gene­ty­cznych nat­u­ral­nie mogą różnić się między sobą. Wiele zależy na przykład od rodza­ju badanych genów, a także od ich iloś­ci. Ceny są usta­lane indy­wid­u­al­nie także pomiędzy poszczegól­ny­mi klinika­mi, jak i lab­o­ra­to­ri­a­mi. Dobrym pomysłem będzie zde­cy­dowanie się na test NOVA, który dedykowany jest głównie dzieciom i noworod­kom. Jego koszt to niecałe 4 tysiące zło­tych, ale badanie obe­j­mu­je wiele genów i jest bard­zo dokładne. Z tego też wzglę­du trud­no było­by znaleźć drugie tak pre­cyzyjne badanie, sku­pi­a­jące się na tak wielu genach w tak dobrej i konkuren­cyjnej cenie.

mail