Pierwsze objawy ciąży eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Pierwsze objawy ciąży

Two­ja miesiącz­ka spóź­nia się? Towarzyszą Ci tkli­wość pier­si, roz­drażnie­nie, duża sen­ność? A może masz mdłoś­ci i nad­wrażli­wość na zapachy? To mogą być pier­wsze objawy ciąży. Pojaw­ia­ją się one u wielu przyszłych mam, jed­nak powin­naś pamię­tać, że każ­da kobi­eta na ciążę reagu­je trochę inaczej.

pierwsze objawy ciąży

Zanik miesiączki i krwawienie implantacyjne – pierwsze objawy ciąży

Zwyk­le pier­wszym, zauważonym przez wiele kobi­et, objawem ciąży jest zanik krwaw­ienia miesiączkowego. Jeśli Two­je cyk­le są reg­u­larne i gdy starasz się obser­wować orga­nizm, nie powin­naś mieć prob­le­mu z wych­wyce­niem tej zmi­any. Jeśli jed­nak Two­je cyk­le są niereg­u­larne lub gdy w ogóle nie spodziewasz się ciąży, możesz pomylić okres z krwaw­ie­niem implan­ta­cyjnym. Krwaw­ie­nie to pojaw­ia się najczęś­ciej kil­ka dni przed spodziewaną datą miesiącz­ki i związane jest z zag­nieżdżaniem zapłod­nionej komór­ki w maci­cy. Trwa krócej niż miesiącz­ka, rzad­ko towarzyszą mu bóle w pod­brzuszu, a co więcej – może przyj­mować także for­mę plamienia.

Powin­naś zdawać sobie jed­nak sprawę, że jeśli Two­ja miesiącz­ka opóź­nia się lub została zatrzy­mana, niekoniecznie musisz być w ciąży. Zatrzy­manie krwaw­ienia cza­sa­mi jest związane np. ze zmi­aną kli­matu, dłu­gotr­wałym stre­sem, prob­le­ma­mi hor­mon­al­ny­mi czy chorobą.

Przeczy­taj też: Ciąża tydzień po tygod­niu — krót­ki prze­wod­nik dla mam

Inne oznaki ciąży to np. nadwrażliwość na zapachy czy tkliwość piersi

Na początku ciąży możesz zaob­ser­wować u siebie tkli­wość pier­si, a nawet ich lekką bolesność. Z cza­sem biust zacznie ros­nąć, a bro­daw­ki – ciem­nieć. Jed­nym z pier­wszych objawów ciąży, który pojaw­ia się ok. 4–5 tygod­ni po zapłod­nie­niu, jest par­cie na pęcherz i konieczność częstego korzys­ta­nia z toale­ty. Przez Two­je ner­ki przepły­wa więcej krwi niż wcześniej, a w późniejszych tygod­ni­ach następu­je pow­ięk­sze­nie maci­cy, która uciska na pęcherz. Na początku ciąży mogą towarzyszyć Ci również nad­wrażli­wość na zapachy (nawet na te, które wcześniej bard­zo lubiłaś), mdłoś­ci – szczegól­nie poranne, a także wymio­ty. Są one związane z pod­wyżs­zonym stęże­niem beta hCG.

Ciekawy artykuł: Jak zajść w ciążę? Co możesz popraw­ić w swoim try­bie życia?

Pierwsze objawy ciąży związane z samopoczuciem

Tydzień po zag­nieżdże­niu się zar­o­d­ka możesz odczuwać nad­mierną sen­ność, waha­nia nas­tro­jów, moc­ne zmęcze­nie i osła­bi­e­nie całego orga­niz­mu. Co więcej, częs­to pojaw­ia się też spadek apety­tu. Te objawy są związane z pod­wyższe­niem stęże­nia prog­es­teronu i obniże­niem stęże­nia cukru we krwi. Powin­naś zdawać sobie sprawę, że takie waha­nia cza­sa­mi doprowadza­ją do omdleń, zawrotów głowy i innych nieprzy­jem­nych odczuć. Jeśli coś Cię zaniepokoi, koniecznie udaj się do lekarza.

Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

mail