Jak zajść w ciążę? Co możesz poprawić w swoim trybie życia? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Jak zajść w ciążę? Co możesz poprawić w swoim trybie życia?

Wiele par szy­bko dowiadu­je się, że poczę­cie upragnionego potom­ka wcale nie jest takim łatwym zadaniem — nierzad­ko wyma­ga od przyszłych rodz­iców wysiłku i zmi­an w życiu. Dowiedz się więc jak zajść w ciążę w nieco krót­szym czasie.

jak zajść w ciążę

Jak zajść w ciążę? Postaw na zdrowie!

Zdrowie to kluc­zowy czyn­nik, który może przy­czynić się do szczęśli­wego poczę­cia dziec­ka lub znacznie utrud­nić i przedłużyć te stara­nia. Wszys­tkie szkodli­we uży­w­ki, takie jak papierosy czy alko­hol, muszą oczy­wiś­cie iść w odstawkę — i to w przy­pad­ku obo­j­ga part­nerów. Kobi­ety powin­ny także zwró­cić uwagę na utrzy­manie praw­idłowej wagi oraz zacząć przyj­mować kwas foliowy około 3 miesiące przed planowanym poczę­ciem dziecka.

Dban­ie o zdrowie nie ominie też mężczyzn! Panowie powin­ni wyrzec się tłustych i wysoce przetwor­zonych pokar­mów, nałogów oraz unikać prze­by­wa­nia w wyso­kich tem­per­at­u­rach. Wiz­y­ty w saunie czy trzy­manie urządzeń elek­trycznych w okoli­cach krocza mogą znacznie obniżyć ilość i jakość męskiego nasienia.

Przeczy­taj też: Ciąża tydzień po tygod­niu — krót­ki prze­wod­nik dla mam

Jak zajść w ciążę? Zrób potrzebne badania

Stara­nia o dziecko powin­ny być oczy­wiś­cie poprzed­zone wyko­naniem kom­ple­tu pod­sta­wowych testów. Bada­nia moczu, mor­folo­gia, czy tok­so­plaz­moza to świet­ny wstęp, jed­nak warto także zbadać hor­mo­ny i wykon­ać USG. Nie wol­no także zapom­i­nać o tes­tach gene­ty­cznych. W końcu wszelkie choro­by wrod­zone przyszłych rodz­iców będą miały znaczny wpływ na możli­wość poczę­cia i urodzenia zdrowego dziecka.

To może Cię zain­tere­sować: Trom­bofil­ia wrod­zona – czym jest gene­ty­cznie uwarunk­owana skłon­ność do zakrzepicy?

Jak zajść w ciążę? Dobry timing!

Trze­ba pamię­tać, że do zapłod­nienia może dojść jedynie w okre­sie owu­lacji, która trwa prze­cież zaled­wie kil­ka dni. Jeśli masz 28-dniowy cykl powin­no ono wys­tąpić w jego 14 dniu, jed­nak jeśli jest bardziej niereg­u­larny musisz bacznie obser­wować swo­je ciało. Jajeczkowanie może syg­nal­i­zować m.in. pod­wyżs­zona tem­per­atu­ra ciała. Nie zapom­i­naj także, że plem­ni­ki potrafią przeżyć od 3 do 5 dni w ciele kobi­ety, dlat­ego do zapłod­nienia może dojść nawet 3 dni przed jajeczkowaniem i dzień po.

Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

mail