Nietolerancje pokarmowe u dzieci - jak je rozpoznać? Przeskocz do treści
coloalert

Nietolerancje pokarmowe u dzieci — jak je rozpoznać?

Jeśli zauważasz, że Twój maluch prze­jaw­ia objawy kłopotów pokar­mowych, koniecznie sprawdź, czy nie cier­pi on na którąś z najczęś­ciej pojaw­ia­ją­cych się nietol­er­ancji pokar­mowych u dzieci. Schorzenia te nie są łatwe do zdi­ag­no­zowa­nia, jed­nak to konieczny etap, jeśli chce­my znaleźć źródło choro­by naszego dziecka.

nietolerancje pokarmowe u dzieci

Celiakia u najmłodszych

Jed­ną z najczęś­ciej spo­tykanych nietol­er­ancji pokar­mowych u dzieci jest celi­akia, czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu. To gene­ty­cz­na choro­ba immuno­log­icz­na, na którą cho­ru­je około 400 000 osób w naszym kra­ju, lecz zde­cy­dowana więk­szość nie jest tego nawet świado­ma. Spoży­cie glutenu, u osób dotknię­tych celi­ak­ią, powodu­je niepraw­idłową reakcję układu odpornoś­ciowego. Kosm­ki jeli­towe odpowiedzialne za przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych są stop­niowo niszc­zone, co prowadzi do coraz więk­szych niedoborów pokar­mowych u malucha. Lecze­nie pole­ga na całkow­itym wye­lim­i­nowa­niu pro­duk­tów glutenowych z diety chorej osoby.

Przeczy­taj też: Celi­akia i Hashimo­to — dwie choro­by gene­ty­czne, które moż­na leczyć jed­ną dietą

Nietolerancja laktozy u dzieci

Drugą, częs­to wys­tępu­jącą nietol­er­ancją pokar­mową u dzieci, jest nietol­er­anc­ja lak­tozy. Jest ona spowodowana zbyt małą iloś­cią enzy­mu lak­tazy — odpowiada­jącego za jej rozkładanie w orga­nizmie. Może­my wyróżnić zarówno wrod­zoną odmi­anę choro­by, jak i wtórną. Pier­wsza z nich jest najczęś­ciej spowodowana mutacją w genie LCT, nato­mi­ast wtór­na może być pochod­ną anty­bio­tykoter­apii, a także chorób, w tym celiakii.

Ciekawy artykuł: Egze­ma, AZS, inne prob­le­my skórne? To może być celiakia!

Badania na nietolerancje pokarmowe u dzieci

Należy pamię­tać, że nietol­er­anc­je glutenu i lak­tozy są powodowane przez czyn­ni­ki gene­ty­czne. Dlat­ego właśnie testy DNA to ide­al­ny sposób, aby wyk­luczyć lub potwierdz­ić obec­ność genów odpowiedzial­nych za choro­by u naszego dziec­ka. Jako, iż geny nie zmieni­a­ją się, będziemy pewni, że otrzy­many wynik jest wiary­god­ny — w prze­ci­wieńst­wie do testów skórnych czy z krwi. Diag­noza potwierdza­ją­ca pomoże nam wprowadz­ić zale­caną dietę do życia dziec­ka i należy­cie zad­bać o jego zdrowie.

Zdję­cie: Pixabay.com

 

mail