Przeskocz do treści
coloalert

Nadmiar żelaza — dlaczego i jak go zwalczać?

Obec­ność żelaza we krwi jest koniecz­na. Jego niedobór prowadzi do niedokr­wis­toś­ci więc musi być obec­ne w codzi­en­nej diecie. Jed­nak bardziej niebez­pieczny jest nad­mi­ar żelaza.

Jakie są objawy nadmiaru żelaza we krwi,Jak wygląda leczenie nadmiaru żelaza we krwi, Co jeść przy nadmiarze żelaza

Poziom żelaza we krwi
Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza we krwi?
Jak wyglą­da lecze­nie nad­mi­aru żelaza we krwi?
Co jeść przy nad­mi­arze żelaza?

Poziom żelaza we krwi

Żela­zo łączy się z hemo­glo­biną i wspo­ma­ga trans­port tlenu, Jego dodatkowe cząstecz­ki także trafi­a­ją do krwi i mogą dostać się do każdego narzą­du. Zbyt duże iloś­ci tego pier­wiast­ka gro­madzą się najczęś­ciej w trzustce oraz wątro­bie i mogą prowadz­ić do poważnych chorób takich jak marskość wątro­by czy niewydol­ność krąże­niowa; powodu­ją też rozwój komórek rakowych. Żela­zo odkła­da się także w nerkach i płu­cach i je także wyniszcza.

Jakie są objawy nadmiaru żelaza we krwi?

Kiedy orga­nizm nie radzi sobie z usuwaniem nad­miernej iloś­ci żelaza zaczy­namy odczuwać zmęcze­nie, osła­bi­e­nie i złe samopoczu­cie psy­chiczne. Pojaw­ia­ją się bóle stawów, zaburze­nie ryt­mu ser­ca czy prob­le­my traw­i­enne. Są to objawy mało charak­terysty­czne, towarzyszące wielu różnym chorobom dlat­ego nad­mi­ar żelaza jest wykry­wany w późnym sta­di­um, gdy wykry­ta zostanie cukrzy­ca lub zaburzenia pra­cy wątro­by i nerek.

Jak wygląda leczenie nadmiaru żelaza we krwi?

Zbyt duża ilość żelaza najczęś­ciej jest wynikiem hemochro­ma­tozy, czyli choro­by powodu­jącej nad­mierne wchła­ni­an­ie tego pier­wiast­ka lub jego zmniejs­zony metab­o­lizm. Im wcześniej zostanie ona wykry­ta tym mniejsze uszkodzenia orga­niz­mu spowodu­je, jed­nak nie ma szans na całkowite wylecze­nie. Trze­ba reg­u­larnie obniżać poziom żelaza, który już do koń­ca życia będzie się u chorego pod­nosił. Robi się to najczęś­ciej przez upusty krwi z orga­niz­mu. Na początku trze­ba to pow­tarzać 1–2 w tygod­niu, aż do jak najwięk­szego obniże­nia poziomu żelaza, a potem pow­tarzać zabieg 3–4 razy w roku. Chorym, którzy nie mogą mieć upuszczanej krwi poda­je się deferoksaminę.

Co jeść przy nadmiarze żelaza?

Oso­by z hemochro­ma­tozą powin­ny stosować dietę niskoże­la­zową, by nie dostar­czać orga­niz­mowi zbyt dużo żelaza.

Warto spoży­wać: pro­duk­ty roślinne, owoce, cebulę, a także kawę i zieloną herbatę, która zmniejsza przyswa­jal­ność żelaza.

Należy unikać: wędlin i pasztetów, czer­wonego mięsa, soi, szpinaku, fasoli, orzechów, kiełków. Lep­iej nie łączyć pro­duk­tów bogatych w żela­zo z tymi, które zaw­ier­a­ją wit­a­m­inę C.

mail