Jak uznać dziecko jeszcze przed narodzinami? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Jak uznać dziecko jeszcze przed narodzinami?

Niejed­na para spodziewa­ją­ca się niemowla­ka, i nie będą­ca w małżeńst­wie, zas­tanaw­ia się jak uznać dziecko przed nar­o­dz­i­na­mi. Takie dzi­ałanie spowodu­je, że od tego momen­tu part­ner kobi­ety stanie się ojcem dziec­ka w świ­etle prawa.

jak uznać dziecko

Co to jest uznanie dziecka?

Uznanie dziec­ka to nic innego jak deklarac­ja mężczyzny, że jest on ojcem danego dziec­ka. Prawnie dziecko może mieć tylko jed­nego ojca, zatem uznać dziecko poza­małżeńskie moż­na tylko wtedy, jeśli nie zachodzi dom­nie­manie, że jego ojcem jest mąż lub były mąż kobiety.

Kiedy i jak uznać dziecko?

Moż­na uznać dziecko poza­małżeńskie przed jego nar­o­dze­niem lub po, jed­nak nie później niż po ukończe­niu przez nie 1. roku życia. Jeśli ist­nieje dom­nie­manie, że ojcem dziec­ka może być ktoś inny, uznać dziecko moż­na tylko po uprzed­nim zaprzecze­niu ojcost­wa. Robi to prawny ojciec do 6 miesię­cy po tym, jak dowiedzi­ał się o nar­o­dz­i­nach dziec­ka oraz mat­ka do 6 miesię­cy od nar­o­dzin, a także proku­ra­tor w dowol­nym momencie.

Ciekawy artykuł: Jaki ojciec, taki syn – czyli 8 cech, które dziedz­iczymy po swoich rodzicach

Kiedy nie może nastąpić uznanie dziecka?

Uznanie dziec­ka nie może nastąpić, gdy urodz­iło się pod­czas prze­by­wa­nia mat­ki w związku małżeńskim z innym mężczyzną. Jeśli jej małżeńst­wo ustało lub zostało unieważnione, w dniu nar­o­dzin dziec­ka musi minąć 300 dni od upra­wom­oc­nienia wyroku w tej spraw­ie. W innym przy­pad­ku może zachodz­ić dom­nie­manie, że ojcem dziec­ka jest mąż lub były mąż kobiety.

To może Cię zain­tere­sować: Test na ojcost­wo – jak go wykon­ać i gdzie – niezbędne informacje

Jak uznać dziecko? Konieczne dokumenty

Konieczne jest złoże­nie przed kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego, sądem opiekuńczym lub kon­sulem (przy poby­cie poza grani­ca­mi kra­ju) stosownych oświad­czeń. Mat­ka musi potwierdz­ić i wyraz­ić zgodę, a ojciec uznać dziecko, zatem for­mal­noś­ci dopeł­nia mama oraz przyszły tata. Mogą oni złożyć oświad­cze­nie w tym samym momen­cie lub oddzielnie.

Kobi­eta musi jed­nak zro­bić to maksy­mal­nie 3 miesiące od złoże­nia oświad­czenia przez mężczyznę. Akt musi zaw­ier­ać następu­jące dane: nazwisko jakie ma nosić dziecko, dane osobowe mat­ki oraz uzna­jącego dziecko. Przy sporządza­niu aktu wyma­gane doku­men­ty to dowody tożsamoś­ci, akt urodzenia kobi­ety (kiedy jest pan­ną), doku­men­ty potwierdza­jące rozwód, sep­a­rację lub śmierć byłego męża.

Wielu mężczyzn przed pod­ję­ciem decyzji decy­du­je się zro­bić test na ojcost­wo.

Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

mail