Test na ojcostwo – jak go wykonać i gdzie – niezbędne informacje Przeskocz do treści
coloalert

Test na ojcostwo – jak go wykonać i gdzie – niezbędne informacje

W życiu dojść może do takiej sytu­acji, w której to będziemy musieli ustal­ić ojcost­wo. Może to być zarówno badanie pry­watne, jak i na potrze­by sprawy sądowej. Z naszego artykułu dowiesz się, jak zro­bić test na ojcostwo.

test na ojcostwo

Warto zwró­cić uwagę, że sądy uzna­ją testy potwierdza­jące lub wyk­lucza­jące ojcost­wo  oparte o anal­izę DNA. Testy takie wyróż­ni­a­ją się swo­ja wysoką skutecznoś­cią, gdyż praw­dopodobieńst­wo potwierdzenia ojcost­wa wynosi pon­ad 99,9999%, a jego wyk­lucze­nie jest zawsze 100%.

Gdzie wykonać test na ojcostwo

Test na ojcost­wo moż­na wykon­ać zarówno w odpowied­niej placów­ce spec­jal­izu­jącej się w tes­tach DNA, jak i samodziel­nie w warunk­ach domowych. Próbkę moż­na pobrać samodziel­nie poprzez wymaz z wewnętrznej częś­ci policz­ka, pobier­a­jąc go na spec­jal­ny paty­czek. O ile robimy test samodziel­nie, wów­czas owy paty­czek z wyko­nanym wymazem zamykamy w papierowej osłonce, wkładamy do kop­er­ty i wysyłamy go lis­town­ie bądź w formie przesył­ki kuri­er­skiej. Na pod­staw­ie tak pobranej prób­ki, przeprowadzane jest następ­nie porów­nanie mate­ri­ału gene­ty­cznego dla potwierdzenia bądź wyk­luczenia ojcostwa.

Jak zrobić test na ojcostwo

Wymaz to nie jest jedy­na możli­wość przekaza­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego do badań DNA. Może być to niemalże każdy przed­miot, który będzie zaw­ier­ał DNA uczest­ni­ka bada­nia. Co istotne, testy DNA moż­na wykon­ać także po śmier­ci oso­by badanej, jeżeli tylko posi­adamy jej odpowied­nio zabez­piec­zony mate­ri­ał genetyczny.

Cele prywatne a sądowe — jaka różnica

Jeżeli jed­nak wykonu­je­my badanie DNA potwierdza­jące lub wyk­lucza­jące ojcost­wo dla celów sądowych, musimy zachować pewne pro­ce­dury. Samo badanie ma bardziej for­mal­ny charak­ter, gdyż pobranie musi odbyć się w placów­ce medy­cznej, wyspec­jal­i­zowanej w przy­go­towywa­niu tego typu mate­ri­ałów. Sam wymaz lub prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego DNA w innej formie, pobier­ane są przy świad­kach oraz w obec­noś­ci lekarza, którzy potwierdza­ją pro­ce­durę for­mal­ną. Wynik bada­nia, następ­nie moż­na ode­brać w placów­ce bądź otrzy­mać go na dowol­nie wskazany adres.

Na koniec warto nad­mienić, że badanie ojcost­wa jest całkowicie bezbolesnym i niein­wazyjnym badaniem, które moż­na przeprowadz­ić bez więk­szego przygotowania.

 

 

mail