Identyfikacja płci martwego płodu, co powinnaś wiedzieć Przeskocz do treści
coloalert

Identyfikacja płci martwego płodu, co powinnaś wiedzieć

Jak wszyscy wiemy życie pisze bard­zo różne sce­nar­iusze. Cza­sa­mi zdarza się tak, że ciąża nie rozwi­ja się praw­idłowo i dochodzi do jej przed­w­czes­nego zakończenia, czyli poronienia. Gdy dochodzi do tego na tak wczes­nym etapie, że nie znamy jeszcze płci dziec­ka warto jest wykon­ać bada­nia gene­ty­czne mające na celu iden­ty­fikację płci martwego pło­du. Poniżej zna­j­du­ją się pod­sta­wowe infor­ma­c­je, które mogą okazać się pomoc­ne w tym niezwyk­le trud­nym okresie.

Ile się czeka na identyfikacje płci martwego płodu, Do czego jest potrzebna identyfikacja płci martwego płodu, Jaka jest cena identyfikacji płci martwego płodu,Gdzie zrobić identyfikacje płci martwego płodu

Ile się czeka na iden­ty­fikac­je płci martwego płodu?
Do czego jest potrzeb­na iden­ty­fikac­ja płci martwego płodu?
Jaka jest cena iden­ty­fikacji płci martwego płodu?
Gdzie zro­bić iden­ty­fikac­je płci martwego płodu?

Ile się czeka na identyfikacje płci martwego płodu?

Na wyni­ki iden­ty­fikacji płci martwego pło­du, w zależnoś­ci od wybranego lab­o­ra­to­ri­um, oczeku­je się od kilku do kilku­nas­tu dni roboczych. Co do zasady im krót­szy czas oczeki­wa­nia na rezul­taty bada­nia tym wyższej ceny należy się spodziewać.

Do czego jest potrzebna identyfikacja płci martwego płodu?

Iden­ty­fikac­ja płci martwego pło­du jest wiado­moś­cią niezbęd­ną do zare­je­strowa­nia dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz ubie­ga­nia się do przysługu­ją­cych z tego tytułu świad­czeń. Mowa tu o 56 urlop­ie macierzyńskim oraz zasiłku pogrze­bowym, o który moż­na się ubie­gać po zor­ga­ni­zowa­niu pogrze­bu. Wynosi on 4000 złotych.

Jaka jest cena identyfikacji płci martwego płodu?

Iden­ty­fikac­ja płci martwego pło­du na pod­staw­ie dostar­c­zonego mate­ri­ału wiąże się z wydatkiem rzę­du 400 zło­tych. Jed­nakże, jeżeli zde­cy­du­je­my się na placówkę w której okres oczeki­wa­nia na wyni­ki wynosi od 4 do 5 dni roboczych koszt ten może być znacznie wyższy.

Gdzie zrobić identyfikacje płci martwego płodu?

Iden­ty­fikację płci martwego pło­du moż­na wykon­ać w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um medy­cznym. Należy pamię­tać o tym, że jest to badanie niere­fun­dowane w związku z czym za jego przeprowadze­nie musimy zapłacić sami. Aby je wykon­ać należy przekazać do placów­ki próbkę mate­ri­ału pochodzącego z poronienia. Należy umiejs­cow­ić ją w soli fizjo­log­icznej lub bloczku parafi­nowym. W sytu­acji, gdy do poronienia dochodzi w placów­ce medy­cznej kobi­eta może poprosić per­son­el medy­czny o przy­go­towanie mate­ri­ału niezbęd­nego do badania.

mail