Egzema, łuszczyca, zmiany skórne - przy leczeniu najważniejsze jest postawienie odpowiedniej diagnozy Przeskocz do treści
coloalert

Egzema, łuszczyca, zmiany skórne — przy leczeniu najważniejsze jest postawienie odpowiedniej diagnozy

Zma­gasz się z prob­le­ma­mi skórny­mi, a leki nie poma­ga­ją? Za nieprzy­jemne objawy może odpowiadać celi­akia – trwała nietol­er­anc­ja glutenu. W takim przy­pad­ku konieczne są odpowied­nia diag­nos­ty­ka i lecze­nie, które poz­wolą złagodz­ić lub nawet całkowicie wye­lim­i­nować objawy. Żeby sprawdz­ić, czy to celi­akia i pozbyć się kłopotów skórnych, wystar­czy prosty test DNA.

egzema, łuszczyca, zmiany skórne

Celiakia — leki i składniki odżywcze wchłaniają się nieprawidłowo

To właśnie z tego powodu pojaw­ia­ją się m.in. prob­le­my skórne, a objawy takich chorób jak egze­ma czy łuszczy­ca nasi­la­ją się. Jak to możli­we? Celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną — spoży­wanie glutenu powodu­je niepraw­idłową reakcję układu odpornoś­ciowego, czyli niszcze­nie kosmków jelitowych.

Rolą tych wypustek w jeli­cie cienkim jest wchła­ni­an­ie skład­ników z poży­wienia, leków i suple­men­tów. Zniszc­zone nie mogą jej speł­ni­ać, pojaw­ia­ją się niedobo­ry i kłopo­ty z wchła­ni­an­iem sub­stancji leczniczych.

Przeczy­taj też: Praw­idłowe rozpoz­nanie celi­akii — jak rozpoz­nać u dziecka?

Nie tylko krosty i inne zmiany skórne – objawy celiakii są nieoczywiste

Należą do nich m.in. afty w jamie ust­nej, bóle głowy, bóle mięśni, zanik szk­li­wa zębowego, prob­le­my z płod­noś­cią, wypadanie włosów, przewlekłe zmęcze­nie, spadek kon­cen­tracji, spadek libido czy depres­ja. Tylko u ok. 10% celi­aków wys­tępu­ją prob­le­my z ukła­dem pokar­mowym, np. bóle brzucha, zaparcia, biegun­ki czy wzdę­cia, a niek­tórzy nie mają w ogóle żad­nych objawów.

Tym­cza­sem aż 95% chorych nie zda­je sobie sprawy z obec­noś­ci choro­by! Tym samym są aż 40 razy bardziej narażeni na wys­tąpi­e­nie nowot­woru i inne niebez­pieczne powikłania.

Test DNA — diagnostykę celiakii najlepiej rozpocząć od niego

Zachorowanie na celi­ak­ię jest możli­we tylko w przy­pad­ku obec­noś­ci określonych genów. Test DNA poz­woli Ci sprawdz­ić, czy wys­tępu­ją one u Ciebie. Jeśli nie, celi­akia zostanie wyk­luc­zona, a Ty zyskasz cen­ną infor­ma­cję co do stanu swo­jego zdrowia. Jeśli tak – po sprawdze­niu akty­wnoś­ci choro­by będziesz mieć możli­wość rozpoczę­cia skutecznego leczenia nie tylko celi­akii, ale też prob­lemów skórnych.

Dieta bezglutenowa pomoże zlikwidować problemy skórne

Jeśli okaże się, że to celi­akia powodu­je ich zaostrze­nie. Postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy jest w tym przy­pad­ku bard­zo ważne — tylko wtedy możli­we będzie odpowied­nie lecze­nie, czyli rozpoczę­cie diety bezg­lutenowej. Po wyk­lucze­niu glutenu błona ślu­zowa twoich jelit zacznie się odbu­dowywać, a lecze­nie będzie skuteczne. Zmniejszysz tym samym nieprzy­jemne objawy i uchro­nisz się przed niebez­pieczny­mi powikła­ni­a­mi nielec­zonej celiakii.

Gluten najlepiej wye­lim­i­nować pod okiem diete­ty­ka, który ułoży odpowied­ni jadłospis, by uzu­pełnić niedobo­ry. Ważne, by zro­bić to dopiero po postaw­ie­niu diag­nozy i potwierdze­niu celiakii.

Ciekawy artykuł: Celi­akia i Hashimo­to — dwie choro­by gene­ty­czne, które moż­na leczyć jed­ną dietą

test na celiakię

 

Masz geny odpowiedzialne za celiakię? Przebadaj też rodzinę

Celi­akia jest chorobą dziedz­iczną, więc geny za nią odpowiedzialne mogą wys­tępować u krewnych. Sama ich obec­ność nie świad­czy jeszcze o schorze­niu, które może uak­ty­wnić się pod wpły­wem np. ciąży, stre­su, spad­ku odpornoś­ci czy w podeszłym wieku. Świado­mość obec­noś­ci genów pozwala jed­nak lep­iej obser­wować swój orga­nizm i szy­bko zareagować, gdy choro­ba się ujawni.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na celi­ak­ię? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 

 

mail