Czym są poronienia? Przeskocz do treści
coloalert

Czym są poronienia?

Czym jest poronienie, Jak rozpoznać poronienie, Kiedy najczęściej występuje poronienie, Jak można zapobiec poronieniu

Ciąża kojarzy nam się zazwyczaj dość pozy­ty­wnie. Jed­nak nie dla każdej kobi­ety tak jest. Cza­sa­mi kończy się ona zbyt wcześnie i przynosi wiele cier­pi­enia dla kobi­et, ale również dla mężczyzn.

Czym jest poronienie?
Jak rozpoz­nać poronienie?
Kiedy najczęś­ciej wys­tępu­je poronienie?
Jak moż­na zapo­biec poronieniu?

Czym jest poronienie?

Już od daw­na przyjął się ter­min poronie­nie. Co to właś­ci­wie jest? Kiedy mówimy o poronie­niu, a kiedy o porodzie przed­w­czes­nym? Przede wszys­tkim poronie­nie jest to przed­w­czesne zakończe­nie ciąży wskutek wydale­nia obu­marłego pło­du lub zar­o­d­ka. O poronie­niu mówimy, jeśli utra­ta dziec­ka ma miejsce do 22 tygod­nia ciąży. Nato­mi­ast jeśli dojdzie do takiej sytu­acji później, mamy do czynienia z poro­dem przed­w­czes­nym. Warto więc zapamię­tać różnicę.

Jak rozpoznać poronienie?

Rozpoz­nanie poronienia cza­sem bywa łatwe, a cza­sem nie jest zbyt oczy­wiste. Objawy mogą być charak­terysty­czne, ale cza­sem nawet ciężko zori­en­tować się, że coś się dzieje. Jed­nym z objawów może być krwaw­ie­nie. Niepoko­jące jest plamie­nie brą­zowe albo jas­nocz­er­wone. Częs­to mogą towarzyszyć mu skur­cze. Szczegól­nym znakiem dla nas jest to, że krwaw­ie­nie jest bard­zo inten­sy­wne, posi­a­da skrzepy czy też frag­men­ty tkanek. Dodatkowo w przy­pad­ku poronienia krwaw­ie­nie pojaw­ia się nagle, a jego obfi­tość wzras­ta. Innym objawem poronienia może być też wyciek wod­nis­tej wydzieliny czy śluzu, który ma bar­wę od biało-różową. Poza tym poronie­nie może objaw­iać się zanikiem charak­terysty­cznych objawów dla naszej ciąży.

Kiedy najczęściej występuje poronienie?

Poronienia wys­tępu­ją najczęś­ciej w pier­wszym trymestrze ciąży. Czyli jest to czas do upły­wu dwu­nastego tygod­nia. Dlaczego tak jest? Ist­nieje wiele czyn­ników, które mogą powodować, że zag­nieżdże­nie zar­o­d­ka będzie trudne. Dlat­ego też ryzyko wys­tąpi­enia poronienia jest w tym okre­sie największe.

Jak można zapobiec poronieniu?

Choć ciężko jest zapo­b­ie­gać poronie­niu, może­my spraw­ić, że ograniczymy pewne czyn­ni­ki, które mogą je wywołać. Dlat­ego też pod­czas trwa­nia okre­su zagroże­nia dla ciąży powin­niśmy pow­strzy­mać się od współży­cia płciowego, ale również ograniczyć akty­wność fizy­czną. Jeśli to już kole­jne poronie­nie warto też zro­bić dodatkowe bada­nia, które pomogą nam ustal­ić przy­czyny poronienia i jej unikać. Warto zapamię­tać, że badanie przy­czyn poronienia jest tutaj naprawdę ważne dla naszej przyszłej ciąży.

mail