Ciąża po poronieniu - jak się do niej przygotować? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Ciąża po poronieniu — jak się do niej przygotować?

Szansa na poczę­cie zdrowego dziec­ka po uprzed­niej stra­cie ciąży to praw­ie 90% — zatem ciąża po poronie­niu jest jak najbardziej możli­wa. Nie należy jed­nak zapom­i­nać, iż zale­ca się jed­nak wstrzy­manie się na okres 3–6 miesię­cy. W tym cza­sie warto zro­bić odpowied­nie bada­nia oraz zad­bać o swo­je fizy­czne i psy­chiczne zdrowie — tak, aby w pełni być gotowym na przyję­cie nowego życia.

ciąża po poronieniu

Kiedy można zacząć się starać?

Orga­nizm kobi­ety jest gotowy na przyję­cie nowej ciąży po poronie­niu już pod­czas pier­wszej owu­lacji, która pojaw­ia się już po około 2–8 tygod­ni­ach. Najis­tot­niejsze jest jed­nak, to czy kobi­eta i jej part­ner są gotowi na kole­jną próbę.

Jakie badania są wskazane?

Za około 70% wszys­t­kich poronień odpowiada­ją tzw. spon­tan­iczne wady DNA — są one nieza­leżne od rodz­iców i zazwyczaj nie pojaw­ia­ją się w kole­jnej ciąży. Przed następ­ną ciążą po poronie­niu warto więc wykon­ać badanie w kierunku wad gene­ty­cznych pło­du, testy gene­ty­czne w kierunku trom­bofil­ii (tylko u kobi­et) i kar­i­o­ty­pu (u obo­j­ga rodz­iców). Do poronień mogą się też przy­czy­ni­ać takie czyn­ni­ki jak wady w budowie anatomicznej, choro­by autoim­muno­log­iczne, choro­by wiru­sowe i zakaźne, ale również niez­di­ag­no­zowana i nielec­zona celi­akia.

Przeczy­taj też: Badanie gene­ty­czne pło­du — nieoce­niona pomoc w stara­ni­ach o dziecko

Witamina życia” czyli pamiętaj o kwasie foliowym.

Właś­ci­woś­ci kwa­su foliowego są nieoce­nione dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka, zwłaszcza w pier­wszych tygod­ni­ach ciąży i zale­ca się jego stosowanie już na 3 miesiące przed planowaną ciążą. Cza­sa­mi jed­nak przyj­mowanie samego kwa­su foliowego nie wystar­czy — planu­jąc ciążę po poronie­niu warto wykon­ać badanie wari­antu C677T/A1298C genu MTHFR, ponieważ wyni­ki poz­wolą określić odpowied­nią for­mę i dawkę kwa­su foliowego.

Ciekawy artykuł: Poronienia nawykowe — czy ich przy­czyną może być trom­bofil­ia wrodzona?

Poronienie — zadbaj o siebie!

Przy­go­towu­jąc się na ciążę po poronie­niu należy pamię­tać o zdrow­iu. Zbi­lan­sowana dieta, akty­wność fizy­cz­na oraz rezy­gnac­ja z uży­wek — wszys­tko to ma wpływ na poprawę naszego samopoczu­cia oraz kondy­cji fizy­cznej co przekła­da się na poprawę płod­noś­ci, zarówno u kobi­et jak i mężczyzn. Wspól­na akty­wność fizy­cz­na, przy­go­towywanie zbi­lan­sowanych posiłków to wspól­nie spęd­zony czas i bliskość.

Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

mail