Badanie genetyczne płodu - nieoceniona pomoc w staraniach o dziecko Przeskocz do treści
coloalert

Badanie genetyczne płodu — nieoceniona pomoc w staraniach o dziecko

Poronie­nie to trau­maty­czne wydarze­nie w życiu każdej kobi­ety, która stara się o potomst­wo. Jed­nak badanie gene­ty­czne pło­du daje niezwykłą okazję na zbadanie przy­czyny tego zdarzenia oraz na lep­sze przy­go­towanie się do następ­nej ciąży.

badanie genetyczne płodu

Co pomaga wykryć badanie genetyczne płodu?

Badanie to poma­ga sprawdz­ić, czy za poronie­nie odpowia­da któraś z wielu chorób gene­ty­cznych. Wśród naj­groźniejszych z nich wyróż­nia się m.in. zespół Dow­na, zespół Turn­era, zespół Patau czy też zespół Edward­sa. Co więcej, anal­i­zowane są też poszczególne chro­mo­somy, które mogły przy­czynić się do poronienia, czyli chro­mo­somy X, Y, 13, 15, 16, 18, 21 oraz 22. Badanie gene­ty­czne pło­du jest przeprowadzane na mate­ri­ale poron­nym, który zabez­piecza wcześniej lekarz.

Znajdź przyczynę problemów

Warto pamię­tać, iż badanie pło­du może pomóc Ci znacznie szy­b­ciej poz­nać przy­czynę poronienia. Pon­ad połowa badanych przy­pad­ków jed­noz­nacznie wykazu­je, iż winę ponoszą niepraw­idłowoś­ci chro­mo­somów, a najczęś­ciej jest to ich zła licz­ba. W przy­pad­ku wykrycia wady gene­ty­cznej, kluc­zowe sta­je się określe­nie jej charak­teru, ponieważ może być ona dziedz­icz­na lub doty­czyć jedynie tego pło­du. Co więcej, rezul­taty badań poz­wolą gene­tykowi na określe­nie ryzy­ka następ­nej ciąży, a Ty dowiesz się, czy poronie­nie może się powtórzyć w przyszłoś­ci. Lekarz zaplanu­je także kole­jne kro­ki i pomoże w lep­szym przy­go­towa­niu do następ­nej ciąży, tak aby jak najbardziej zwięk­szyć szan­sę jej donoszenia.

Pierwszeństwo badań genetycznych płodu

Wiele par wykonu­je szereg innych badań, zan­im zde­cy­du­ją się na badanie gene­ty­czne pło­du. Jed­nak, jak pokazu­ją statysty­ki, właśnie to konkretne badanie poma­ga wykryć najczęś­ciej wys­tępu­jące przy­czyny poronień, a w rezulta­cie, znacznie skra­ca czas przeprowadzanej diag­nos­ty­ki. Właśnie dlat­ego badanie gene­ty­czne pło­du stanowi szan­sę na poz­nanie jed­noz­nacznej przy­czyny poronienia, a także zaoszczędze­nie pieniędzy oraz Waszego cen­nego czasu.

 

 

 

 

mail