Celiakia - jak rozpoznać pierwsze objawy? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Celiakia — jak rozpoznać pierwsze objawy?

Celi­akia to glutenoza­leż­na choro­ba trzew­na o podłożu immuno­log­icznym, charak­teryzu­ją­ca się trwa­jącą całe życie nietol­er­ancją na gluten. Gluten to białko wys­tępu­jące w pop­u­larnych zbożach, takich jak  pszeni­ca, żyto, jęczmień czy owies. Kluc­zowe dla zdrowia oso­by z celi­ak­ią jest stosowanie diety bezg­lutenowej, gdyż białko to dzi­ała nieko­rzyst­nie na kosm­ki jeli­ta cienkiego, doprowadza­jąc do ich zaniku, z czym wiąże się upośledze­nie wchła­ni­a­nia wartoś­ci odży­w­czych z pożywienia. 

Celi­akia objawy — jakie są?
Czy moż­na wyleczyć objawy celiakii?
Czy to objawy celiakii?
Czy każdy ma takie same objawy celiakii?

Celiakia objawy — jakie są?

Celi­akia ma objawy różnorodne i zależne od konkret­nego typu. Obec­nie wyróż­nia się trzy typy tej choro­by i specy­ficzne dla nich objawy:

- pełnoob­ja­wowa zwana tez klasy­czną — najczęś­ciej wys­tępu­je u dzieci, kobi­et w ciąży, osób starszych. Jest najbardziej charak­terysty­cz­na i dość łat­wa do zdi­ag­no­zowa­nia. Objawy to:

 • przewlekłe bóle i wzdę­cia brzucha,
 • tłuszc­zowe lub wod­niste biegunki,
 • nieuza­sad­niona utra­ta masy ciała,
 • zaburzenia roz­wo­ju i wzros­tu u dzieci,
 • ane­mia i inne objawy niedoborowe,
 • zmi­ana usposo­bi­enia, stany depresyjne.

- bezob­ja­wowa zwana niemą  najczęś­ciej wys­tępu­ją­ca postać celi­akii, zmi­any chorobowe obe­j­mu­ją tylko błonę ślu­zową jeli­ta cienkiego i najczęś­ciej nie towarzyszą im objawy celi­akii klasy­cznej. Celi­akia — objawy:

 • uczu­cie chron­icznego zmęczenia,
 • bóle głowy,
 • afty w jamie ustnej,
 • pod­wyżs­zony poziom cholesterolu,
 • niedorozwój szk­li­wa zębowego,
 • bóle kostne i stawowe,
 • zaburzenia neu­ro­log­iczne np. atak­s­ja,
 • przed­w­czes­na osteoporoza,
 • depres­ja,
 • prob­le­my ze skórą,
 • poronienia, prob­le­my z płodnością.

Czy można wyleczyć objawy celiakii?

Objawy celi­akii moż­na skutecznie wyleczyć poprzez prze­jś­cie na ściśle bezg­lutenową dietę. Chorzy dość szy­bko czu­ją ulgę i poprawę kom­for­tu życia, cho­ci­aż należy pamię­tać, że peł­na regen­er­ac­ja kosmków jeli­towych jest kwest­ią indy­wid­u­al­ną i trwa najczęś­ciej od kilku tygod­ni do kilku miesię­cy, cza­sem kilku lat (u osób dorosłych).

Czy to objawy celiakii?

Celi­akia może objaw­iać się w warunk­ach wyjątkowego zapotrze­bowa­nia na sub­stanc­je odży­w­cze np. pod­czas sil­nego stre­su, ciąży czy oper­acji. Celi­akia może mieć objawy o różnym nasile­niu, przez co bywa­ją lekce­ważone, może to być np.:

 • łagodne osła­bi­e­nie,
 • stan obniżonego nastroju,
 • ból kost­ny,
 • biegun­ka.

Pełne rozpoz­nanie celi­akii następu­je poprzez badanie sero­log­iczne krwi i biop­sję jeli­ta cienkiego. Z powodu możli­woś­ci pomyle­nia objawów celi­akii z objawa­mi stre­su czy zespołu jeli­ta drażli­wego należy koniecznie skon­tak­tować się z lekarzem pier­wszego kon­tak­tu, który w zależnoś­ci od sytu­acji wyp­isze skierowanie na dal­sze bada­nia lub do lekarza specjalisty.

Czy każdy ma takie same objawy celiakii?

U każdej oso­by objawy mogą być inne,  cza­sem bywa­ją mylone z inny­mi schorzeni­a­mi np. alergią lub zespołem jeli­ta drażli­wego. U częś­ci chorych objawem może być pod­wyżs­zony poziom cho­les­terolu, afty w jamie ust­nej, chron­iczne zmęcze­nie czy bóle głowy. Niek­tóre oso­by z celi­ak­ią będą doświad­cza­ły bardziej charak­terysty­cznych objawów tj. bólu brzucha, wzdęć, biegunek. Choro­ba, jaką jest celi­akia, ma objawy tak zróżni­cow­ane i pow­iązane z danym orga­nizmem, że infor­ma­cję na tem­at niepoko­ją­cych nas syg­nałów lub dolegli­woś­ci powin­niśmy skon­sul­tować z lekarzem pier­wszego kontaktu.

mail