Brak odporności u dziecka Przeskocz do treści
coloalert

Brak odporności u dziecka

Brak odpornoś­ci u dziec­ka, inaczej w sposób bardziej ogól­ny nazy­wany niedo­borem, jest stanem chorobowym charak­teryzu­ją­cym się dys­funkcją lub niewydol­noś­cią układu immuno­log­icznego, w których zdol­ność tego układu do zwal­cza­nia zakażeń jest upośled­zona lub zupełnie nieobec­na. Taka sytu­ac­ja może ograniczyć rozwój dziec­ka i nie pozwala na osiąg­nię­cie przez niego kluc­zowych kamieni milowych.

O czym świadczy brak odporności u dziecka, Czy brak odporności u dziecka można wyleczyć, Jak rozpoznać brak odporności u dziecka, Jakie są przyczyny braku odporności u dziecka

O czym świad­czy brak odpornoś­ci u dziecka?
Czy brak odpornoś­ci u dziec­ka moż­na wyleczyć?
Jak rozpoz­nać brak odpornoś­ci u dziecka?
Jakie są przy­czyny braku odpornoś­ci u dziecka?

O czym świadczy brak odporności u dziecka?

Brak odpornoś­ci u dziec­ka może świad­czyć o naras­ta­ją­cym prob­lemie umiejs­cowionym w układzie immuno­log­icznym lub choro­bie układ­owej, która uspos­abia do zwięk­szonej licz­by zakażeń.

Czy brak odporności u dziecka można wyleczyć?

Brak odpornoś­ci u dziec­ka wynika­ją­cy z przy­czyn wtórnych jest możli­wy do całkowitego wyleczenia na drodze usunię­cia przy­czyny wyjś­ciowej. Pier­wotne dolegli­woś­ci są trudne do leczenia przy­czynowego i częs­to ogranicza­ją się do uzu­peł­ni­a­nia poziomu immunoglob­u­lin, edukacji prozdrowot­nej lub w niek­tórych przy­pad­kach przeszczepu szpiku. Ter­apie genowe są nadal w sferze ekspery­men­tów czy prób.

Jak rozpoznać brak odporności u dziecka?

Początkowe objawy, ostrze­gaw­cze fla­gi powin­ny zostać zauważone przez rodz­iców i opiekunów i zgłos­zone lekar­zowi, który dokona właś­ci­wej oce­ny pod­czas bada­nia pod­miotowego i przed­miotowego dziec­ka. Konieczne może okazać się wyko­nanie dodatkowych badań lab­o­ra­to­ryjnych lu innych spec­jal­isty­cznych tek­stów jak na przykład test NOVA, oce­ni­a­ją­cy przy­czynę niedoboru odpornoś­ci i pozwala­ją­cy rozpocząć właś­ci­we leczenie.

  • ≥8 zakażeń w rok
  • ≥2 epi­zodów zapale­nia zatok o ciężkim przebiegu
  • Dwu­miesięcz­na, nieskutecz­na antybiotykoterapia
  • ≥2 zapale­nia płuc w rok
  • Zatrzy­manie praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka bądź przy­ros­tu masy ciała
  • Nawraca­jące, głębok­ie rop­nie skórne lub narządowe
  • Przewlekła grzy­bi­ca jamy ust­nej i skóry powyżej pier­wszego roku życia
  • Zmusze­nie do dłu­gotr­wałego stosowa­nia anty­bio­tyków dożylnych
  • ≥2 specy­ficznych typów zakażeń: zapale­nia mózgu, koś­ci, skóry, posocznica
  • Wywiad rodzin­ny dodat­ni w kierunku wys­tępowa­nia pier­wot­nych niedoborów odporności

Jakie są przyczyny braku odporności u dziecka?

Przy­czyny braku odpornoś­ci mogą być następu­jące: pier­wotne (izolowany niedobór IgA, pospoli­ty zmi­en­ny niedobór odpornoś­ci, zaburzenia odpowiedzi komórkowej, zaburzenia fago­cy­tozy, niedobo­ry dopeł­ni­acza) lub wtórne, które są bard­zo rzad­kie w pop­u­lacji dziecięcej (lecze­nie immuno­supresyjne, zakaże­nia, nowot­wory, zaburzenia meta­bol­iczne, choro­by autoim­muno­log­iczne, zespoły utraty białek, czyn­ni­ki środowiskowe, stres bądź brak śledziony.

mail