Badanie wolnego płodowego DNA Katowice - jak wygląda? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie wolnego płodowego DNA Katowice — jak wygląda?

Badanie wol­nego płodowego DNA w Katow­icach, test NIFTY pro to całkowicie bez­pieczne badanie z krwi o wysok­iej czułoś­ci, które pozwala zbadać między inny­mi tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 13. (zespół Patau) czy tri­somię 18. (zespół Edward­sa) u nien­ar­o­d­zonego dziecka. 

W jakiej cenie w Katow­icach moż­na wykon­ać test NIFTY?
Jak wyglą­da badanie wol­nego płodowego DNA w Katowicach?
W jakiej cenie w Katow­icach moż­na zro­bić badanie wol­nego płodowego DNA?

badanie nifty pro

REKLAMA

W jakiej cenie w Katowicach można wykonać test NIFTY?

Jeśli chodzi o test NIFTY Katow­ice cena w testD­NA wynosi 2397 zł. Paki­et obe­j­mu­je pobranie prób­ki od pac­jen­ta (w placów­ce lub domu pac­jen­ta z dojaz­dem pielęg­niar­ki), ubez­piecze­nie. Pon­ad­to kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem w sytu­acji wyniku pozy­ty­wnego (niepraw­idłowego). Pac­jent może odczy­tać wynik tes­tu NIFTY w pan­elu online maksy­mal­nie do 10 dni roboczych od dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Możli­we jest ponowne pobranie próbek w ramach pod­sta­wowej ceny jeśli prób­ka nie jest odpowied­nia do anal­izy (są to rzad­kie sytuacje).

Jak wygląda badanie wolnego płodowego DNA w Katowicach?

Jeśli chodzi o badanie wol­nego płodowego DNA Katow­ice jest miastem, w którym moż­na je wykon­ać w lab­o­ra­to­ri­um lub w domu. Na czym jed­nak pole­ga badanie wol­nego płodowego DNA? Pole­ga ono na anal­izie zna­j­du­jącego się we krwi mat­ki DNA pło­du. Mate­ri­ał gene­ty­czny pochodzą­cy od dziec­ka przeni­ka z cza­sem do krwio­biegu kobi­ety, sta­jąc się jed­nym ze skład­ników wol­nego poza­komórkowego DNA przyszłej mamy. Zwyk­le wys­tępu­je już około 7. tygod­nia ciąży i nat­u­ral­nie zani­ka po porodzie. W związku z tym badanie pole­ga na pobra­niu prób­ki krwi od mat­ki dziec­ka i zbada­niu jej w kierunku chorób dziec­ka. Badanie jest w pełni bez­pieczne, nie wiąże się z ryzykiem poronienia.

W jakiej cenie w Katowicach można zrobić badanie wolnego płodowego DNA?

Jeśli chodzi o badanie wol­nego płodowego DNA Katow­ice cena jest uza­leżniona od konkret­nego lab­o­ra­to­ri­um, dlat­ego przed pod­ję­ciem decyzji o zro­bi­e­niu bada­nia, warto zapoz­nać się z dostęp­ny­mi ofer­ta­mi lab­o­ra­to­ryjny­mi, porów­nać je ze sobą i wybrać najbardziej korzyst­ną spośród dostęp­nych ofert. Zwyk­le badanie kosz­tu­je około 2400 zło­tych, a cena uza­leżniona jest od placówki.

Więcej infor­ma­cji

Napisz i zapy­taj o bada­nia: redakcja@genetyczne.pl.

mail