Badanie genetyczne autyzm- kiedy je wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie genetyczne autyzm- kiedy je wykonać?

Badania genetyczne autyzm - kto je wykonuje, Badania genetyczne autyzm - czy są obowiązkowe, Badania genetyczne autyzm - kiedy nie trzeba ich wykonywać, Badania genetyczne autyzm - co dają

Bada­nia gene­ty­czne na autyzm są wykony­wane coraz częś­ciej. Głównie dlat­ego, że są one w pełni bez­pieczne dla dziec­ka, a dają istot­ną wiedzę, która może wpłynąć na rozpoz­nanie choro­by i prze­ci­wdzi­ałanie jej negaty­wnym skutkom. Takie badanie jest ogól­nie dostęp­ne, a więc tym bardziej dobrym pomysłem jest sko­rzys­tanie z niego.

Bada­nia gene­ty­czne autyzm — kto je wykonuje?
Bada­nia gene­ty­czne autyzm — czy są obowiązkowe?
Bada­nia gene­ty­czne autyzm — kiedy nie trze­ba ich wykonywać?
Bada­nia gene­ty­czne autyzm — co dają?

Badania genetyczne autyzm — kto je wykonuje?

Warto wiedzieć, kto wykonu­je bada­nia gene­ty­czne autyzm. Z reguły są one wykony­wane w spec­jal­isty­cznych lab­o­ra­to­ri­ach. W tym celu najlepiej jest wybier­ać te pole­cane, które cieszą się dużą renomą. Dzię­ki temu moż­na mieć pewność, że otrzy­mane wyni­ki fak­ty­cznie będą rzetelne. W tej chwili funkcjonu­je wiele takich klinik, jak i lab­o­ra­toriów, a więc na pewno każdy zna­jdzie dla siebie miejsce idealne.

Badania genetyczne autyzm — czy są obowiązkowe?

Kole­jną kwest­ią, która zas­tanaw­ia wiele osób jest to, czy takie bada­nia są obow­iązkowe. Odpowiedź na to brz­mi, nie! Rodz­ice sami mogą zde­cy­dować, czy chcą wykon­ać takie bada­nia, czy nie. Najlepiej zro­bić to w porozu­mie­niu ze swoim lekarzem prowadzą­cym. Warto jed­nak mieć świado­mość tego, że do takiego bada­nia na autyzm nie moż­na zostać zmus­zonym. Najczęś­ciej wykonu­je się je, wtedy gdy ist­nieją ku temu konkretne zalecenia.

Badania genetyczne autyzm — kiedy nie trzeba ich wykonywać?

Na pewno bada­nia gene­ty­czne autyzm moż­na odpuś­cić sobie zawsze, wtedy gdy nie ist­nieją ku temu żadne przesłan­ki. Jeśli w rodzinie nikt nie chorował nigdy na autyzm, a dziecko nie prze­jaw­ia żad­nych niepoko­ją­cych zachowań, wtedy z całą pewnoś­cią moż­na odpuś­cić sobie wykony­wanie takich badań, ponieważ nie wys­tępu­ją najm­niejsze powody, aby się na nie zdecydować.

Badania genetyczne autyzm — co dają?

Takie bada­nia przede wszys­tkim potrafią odpowiedzieć na zasad­nicze pytanie w tej sytu­acji, czyli na to, czy autyzm w ogóle rozwi­ja się u dziec­ka lub, czy jest ono już chore. Takie bada­nia są bard­zo pre­cyzyjne i właśnie dlat­ego nie ma mowy o żad­nej pomyłce. Zale­ca się ich wyko­nanie zawsze, gdy pojaw­ia­ją się wątpliwości.

Zobacz też:

Autyzm badanie dziec­ka — jakie możesz wykonać?

Badanie FRAX — czym jest?

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Badanie WES

mail