Badania po poronieniu - wszystko co warto o nich wiedzieć Przeskocz do treści
coloalert

Badania po poronieniu — wszystko co warto o nich wiedzieć

Poronie­nie jest zawsze trau­maty­cznym przeży­ciem dla rodz­iców, którzy tracą swo­je nien­ar­o­d­zone dziecko. Warto poz­nać więc  przy­czyny poronienia, ponieważ w wielu przy­pad­kach poronie­niu moż­na zapo­biec. Utra­ta ciąży nie oznacza również, że para nie ma szan­sy na posi­adanie zdrowego potomstwa.

Jakie badania po wczesnym poronieniu, Jakie badania po pierwszym poronieniu, Ile kosztują badania po poronieniu, Gdzie zrobić badania po poronieniu

Jakie bada­nia po wczes­nym poronieniu?
Jakie bada­nia po pier­wszym poronieniu?
Ile kosz­tu­ją bada­nia po poronieniu?
Gdzie zro­bić bada­nia po poronieniu?

Jakie badania po wczesnym poronieniu?

Jakie bada­nia po poronie­niu? Nie wystar­czy wykon­ać bada­nia histopa­to­log­icznego, zle­canego stan­dar­d­owo w tego typu przy­pad­kach. Wczesne poronie­nie częs­to związane jest z niepraw­idłowoś­ci­a­mi gene­ty­czny­mi zar­o­d­ka, dlat­ego dobrym wyborem jest wyko­nanie bada­nia kar­i­o­ty­pu obo­j­ga part­nerów. Jeśli ist­nieje taka możli­wość, warto wykon­ać również bada­nia cyto­gene­ty­czne poro­nionego materiału.

Jakie badania po pierwszym poronieniu?

Pier­wsze poronie­nie nie oznacza, że sytu­ac­ja w przyszłoś­ci się powtórzy. Aby wyk­luczyć wszelkie niepraw­idłowoś­ci, kobi­eta powin­na pod­dać się bada­niu gineko­log­iczne­mu, które oceni praw­idłową budowę narządów rozrod­czych, a także wykon­ać pod­sta­wowe bada­nia krwi. W celu wyk­luczenia wad gene­ty­cznych, part­nerzy powin­ni zbadać swój kar­i­o­typ i ewen­tu­al­nie wykon­ać bada­nia obe­j­mu­jące mutację konkret­nych genów — MTHFR lub genów F5 i F2.

Ile kosztują badania po poronieniu?

Pod­sta­wowe bada­nia lekarskie są finan­sowane przez NFZ, jed­nak za testy gene­ty­czne należy zapłacić z włas­nej kieszeni. Badanie kar­i­o­ty­pu obo­j­ga part­nerów to wydatek około 500 zło­tych od oso­by. Nieco mniej należy zapłacić za badanie wykry­wa­jące mutację w obrę­bie poszczegól­nych genów — zwyk­le jest to około 300 zło­tych. Bada­nia gene­ty­czne poro­nionego mate­ri­ału pozwala­ją zwyk­le na poz­nanie przy­czyny poronienia, jed­nak ich koszt oscy­lu­je w grani­cy 1000 złotych.

Gdzie zrobić badania po poronieniu?

Bada­nia po poronie­niu wykonu­je się w lab­o­ra­to­ri­ach wyspec­jal­i­zowanych w wykony­wa­niu badań gene­ty­cznych. Moż­na znaleźć je w każdym więk­szym pol­skim mieś­cie. Mate­ri­ał do badań powinien zostać wyko­nany w lab­o­ra­to­ri­um wskazanym przez pra­cown­ię gene­ty­czną, dzię­ki czemu moż­na mieć pewność, że prób­ka została pobrana w praw­idłowy sposób.

mail