Badania genetyczne nad rakiem - inicjatywa warszawskich naukowców Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne nad rakiem — nowa inicjatywa warszawskich naukowców

Według danych statysty­cznych u co czwartej oso­by z rakiem choro­ba jest spowodowana nosi­cielst­wem mutacji gene­ty­cznej. Zmi­any te moż­na jed­nak wykryć odpowied­nio wcześnie i otoczyć takiego pac­jen­ta spec­jal­isty­czną opieką. Jak zmniejszyć liczbę zgonów wywołanych nowot­wora­mi o podłożu gene­ty­cznym? Na to trudne pytanie już od dłuższego cza­su próbu­ją odpowiedzieć naukow­cy z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego oraz Warsza­wskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego. Otworzyli oni nawet spółkę, w której każdy może wykon­ać badanie gene­ty­czne i dowiedzieć się, czy grozi mu choro­ba nowotworowa.

badania genetyczne

Badania genetyczne — zaglądanie w ludzki genom niczym przewidywanie przyszłości?

 

W skład zespołu badaw­czego wchodzą spec­jal­iś­ci z różnych dziedzin nau­ki – biologii, bioin­for­maty­ki czy infor­maty­ki. W pier­wszej kole­jnoś­ci naukow­cy sprawdza­ją kilka­dziesiąt mutacji gene­ty­cznych, a potem zestaw­ia­ją je z praw­idłowym geno­typem człowieka. Za pomocą takiej anal­izy porów­naw­czej potrafią już stwierdz­ić, czy dana oso­ba posi­a­da gene­ty­czne predys­pozy­c­je do roz­wo­ju choro­by nowot­worowej. To trochę jak zabawa we wróżkę i przewidy­wanie czy­jeś przyszłoś­ci. Rak jest częs­to dziedz­ic­zony z pokole­nia na pokole­nie, dlat­ego bada­nia tego typu powin­ny wykony­wać wszys­tkie oso­by, u których wys­tępu­je takie rodzinne obciążenie.

W swo­jej pra­cy fachow­cy sporo uwa­gi poświę­cili rakowi tar­czy­cy. Choć nowotwór ten rozwi­ja się zwyk­le dość powoli i nie daje zbyt gwał­townych objawów, to jed­nak cza­sem, gdy jest spowodowany czyn­nikiem gene­ty­cznym, może doprowadz­ić do szy­bkiej śmieci pacjenta.

Test DNA na obecność mutacji w genie BRCA1 – jedno szybkie badanie, szansa na lepsze życie!

O tym, że bada­nia gene­ty­czne pod kątem predys­pozy­cji do roz­wo­ju nowot­worów mogą ura­tować życie, przekon­ała się amerykańs­ka aktor­ka Angeli­na Jolie. Po tym jak test DNA stwierdz­ił u niej obec­ność mutacji w genie BRCA1 (genie odpowiedzial­nym za pow­stanie raka pier­si i jajników), gwiaz­da usunęła obie pier­si i jajni­ki. Robiąc to, zwięk­szyła swo­je szanse na długie i szczęśli­we życie.

Powstaną nowe testy DNA wykrywające nowotwory?

Każdego roku z powodu chorób nowot­worowych umier­a­ją tysiące Polaków. Wielu z nich moż­na by zapewne wyleczyć, gdy­by ich rak został zdi­ag­no­zowany w porę. Ale chorzy zgłasza­ją się do lekarzy zbyt późno, częs­to dopiero, gdy nowotwór zdąży już osiągnąć zaawan­sowane sta­di­um roz­wo­ju. Szanse na wylecze­nie takiego pac­jen­ta są niewielkie. Nieko­rzystne statysty­ki może zmienić tylko szy­b­ka diag­nos­ty­ka i skutecz­na ter­apia. Naukow­cy mają nadzieję, że dzię­ki ich inic­jaty­wie i prowad­zonym badan­iom uda się niebawem wprowadz­ić nowe testy DNA, przy pomo­cy których będzie moż­na z dużą dokład­noś­cią określić praw­dopodobieńst­wo roz­wo­ju raka, na dłu­go zan­im choro­ba da o sobie znać.

Autor: Redakc­ja ser­wisu Genetyczne.pl
Źródło infor­ma­cji: wyborcza.pl
Zdję­cie: © kovalvs/Depositphotos.com

 

 

 

5/5 — (3 głosów / głosy) 
mail