Jakie są najnowsze metody leczenia niepłodności? Przegląd badań Przeskocz do treści
coloalert

Najnowsze metody leczenia niepłodności — przegląd badań

Niepłod­ność to prob­lem, z którym zma­ga się nawet 2,5 mil­iona Polaków. Bezskuteczne stara­nia o dziecko mogą być naprawdę frus­tru­jące. Nie jest to jed­nak sytu­ac­ja bez wyjś­cia. Ist­nieje wiele różnych tech­nik, dzię­ki którym takie pary mogą spełnić marze­nie o rodzi­cielst­wie. Sprawdź, jakie są najnowsze metody leczenia niepłodności!najnowsze metody leczenia niepłodności przegląd badań

Spis treś­ci:

  1. Przed lecze­niem diagnostyka
  2. Najnowsze metody leczenia niepłodności

Przed leczeniem diagnostyka

Nie ma mowy o jakimkol­wiek lecze­niu niepłod­noś­ci bez przeprowadzenia odpowied­niej diag­nos­ty­ki. Odwiedźmy więc lekarza, jeśli bezskutecznie staramy się o dziecko. Po roz­mowie z nami zle­ci nam on odpowied­nie bada­nia. Doty­czą one zarówno kobi­ety, jak i mężczyzny. Mają one na celu ustal­e­nie przy­czyny niepłod­noś­ci, co poz­woli właś­ci­wie dobrać metodę leczenia.

W diag­nos­tyce niepłod­noś­ci kobi­eta i mężczyz­na powin­ni wykon­ać badanie kar­i­o­ty­pu. Sprawdzi ono, czy w obrę­bie chro­mo­somów pac­jen­tów nie ma niepraw­idłowoś­ci wywołu­ją­cych prob­le­my z zajś­ciem w ciążę. Konieczne jest również przeprowadze­nie badań hor­mon­al­nych u obo­j­ga part­nerów. Mężczyz­na musi wykon­ać jeszcze badanie nasienia, a kobi­eta badanie USG narządów rod­nych. Zale­cane są również bada­nia immuno­log­iczne, takie jak badanie KIR czy badanie HLA‑C.

Najnowsze metody leczenia niepłodności

Aktu­al­nie najczęś­ciej sto­su­je się trzy następu­jące metody leczenia niepłodności:

  • Lecze­nie far­mako­log­iczne — najczęś­ciej jest ono stosowane w przy­pad­ku zaburzeń owu­lacji. Lekarz przepisze pac­jentce spec­jalne preparaty, które wyreg­u­lu­ją jej cykl miesiączkowy. Najczęś­ciej są to leki hor­mon­alne, ale mogą to być także anty­bio­ty­ki, stery­dy czy leki przeciwzapalne.
  •  Lecze­nie chirur­giczne – ta meto­da leczenia niepłod­noś­ci zale­cana jest głównie kobi­etom, u których zdi­ag­no­zowano niepraw­idłowoś­ci anatomiczne w obrę­bie jajowodów lub maci­cy, takie jak tor­biele czy mięś­ni­a­ki. Zabie­gi chirur­giczne najczęś­ciej wykonu­je się laparoskopowo, dzię­ki czemu są dużo mniej inwazyjne, a kobi­eta szy­b­ciej wraca po nich do formy.
  •  Tech­ni­ki wspo­ma­ganego rozro­du – zal­icza­my do nich insem­i­nację oraz zapłod­nie­nie metodą in vit­ro. Tech­ni­ki te najczęś­ciej sto­su­je się, gdy inne metody nie przynoszą oczeki­wanych rezul­tatów. Są one stosowane m.in. w przy­pad­ku wykrycia niepraw­idłowoś­ci w obrę­bie genów kobi­ety lub mężczyzny.
Oceń
mail