Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa — bezpieczny wybór dla każdej przyszłej Mamy

Test NIFTY Warsza­wa, czyli niein­wazyjny test pre­na­tal­ny, zdoby­wa uznanie wśród przyszłych Mam. 100% bez­pieczeńst­wa i 99% dokład­noś­ci spraw­ia, że coraz więcej Test NIFTY Warszawa - już od 10 tygodnia ciążykobi­et decy­du­je się na jego wyko­nanie. Czy każ­da mama może wykon­ać badanie NIFTY? Dlaczego warto wykon­ać ten test?

Test NIFTY Warsza­wa — czy badanie może zro­bić każ­da przyszła Mama?
Test NIFTY Warsza­wa w porów­na­niu do innych badań prenatalnych
Test NIFTY Warsza­wa — jak zapewni spoko­jną ciążę?
Test NIFTY Warsza­wa — już od 10 tygod­nia ciąży

Test NIFTY Warszawa — czy badanie może zrobić każda przyszła Mama?

Tak, test NIFTY Warsza­wa wszys­t­kich przyszłych mam. Ist­nieją jed­nak prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu NIFTY pro, np. ciąża tro­jacza. Wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia NIFTY jest np. ciążą po 35 roku życia, ponieważ wraz z wiekiem mamy rośnie ryzyko chorób gene­ty­cznych. Test NIFTY jest całkowicie bez­pieczny. Do bada­nia pobier­ana jest prób­ka krwi przyszłej mamy. Anal­izie podle­ga wolne płodowe DNA. Jest to szczegól­nie istotne dla kobi­et, które chcą uniknąć ryzy­ka związanego z bardziej inwazyjny­mi bada­ni­a­mi prenatalnymi.

Test NIFTY Warszawa w porównaniu do innych badań prenatalnych

Trady­cyjne bada­nia pre­na­talne, takie jak amniop­unkc­ja, niosą ze sobą ryzyko kom­p­likacji. Test NIFTY, dzię­ki swo­jej niein­wazyjnoś­ci, elimin­u­je całkowicie to ryzyko, ofer­u­jąc jed­nocześnie bard­zo wysoką dokład­ność. W porów­na­niu do testów prze­siewowych, takich jak test pod­wójny czy potrójny, test NIFTY zapew­nia dokład­niejsze wyni­ki i min­i­mal­izu­je ryzyko otrzy­ma­nia wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Wysoką skuteczność dla zespołu Dow­na ma test NFITY pro – pon­ad 99%.

Test NIFTY Warszawa — jak zapewni spokojną ciążę?

Wybór tes­tu NIFTY pozwala przyszłym mamom na spoko­jne i bezstre­sowe prze­jś­cie przez okres ciąży. Dzię­ki temu, że wyni­ki są dostęp­ne już w ciągu kilku dni, kobi­ety mogą szy­bko uzyskać pewność co do stanu zdrowia swo­jego dziec­ka. Przyszłe mamy mogą poz­nać ryzyko chorób gene­ty­cznych u dziec­ka, w bez­pieczny sposób i to na bard­zo wczes­nym etapie ciąży. Bada­nia wol­nego płodowego DNA niosą wiele korzyści.

Test NIFTY Warszawa — już od 10 tygodnia ciąży

Jed­nym z najważniejszych atutów tes­tu NIFTY jest możli­wość jego wyko­na­nia już od 10 tygod­nia ciąży. Test NIFTY pro Warsza­wa pozwala także na sprawdze­nie płci dziec­ka, na życze­nie. Zawarte jest to w cenie tes­tu NIFTY pro. Wyso­ka czułość bada­nia NIFTY pro daje więk­sze poczu­cie bez­pieczeńst­wa i spoko­ju. Warto wykony­wać bada­nia pre­na­talne już na wczes­nym etapie ciąży.

mail