Anemia u dziecka a celiakia - co je łączy? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Anemia u dziecka a celiakia — co je łączy?

Mało który rodz­ic zda­je sobie sprawę z fak­tu, iż ane­mia u dziec­ka oraz prob­le­my z przy­bieraniem na wadze malucha mogą mieć przy­czynę w nietol­er­ancji pokar­mowej, a mówiąc dokład­niej, celi­akii. Jed­nak, jak się okazu­je, jest to coraz częst­sze źródło zbyt powol­nego wzros­tu dziecka.

anemia u dziecka

Celiakia przyczyną anemii u dziecka?

Spoży­wanie pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten, przez oso­by chore na celi­ak­ię, skutku­je niepraw­idłowym dzi­ałaniem sys­te­mu odpornoś­ciowego. Atakowane są również kosm­ki jeli­towe, które odpowiedzialne są za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych z jedzenia. Uszkod­zone kosm­ki nie mogą wykony­wać swo­jej pra­cy i w orga­nizmie szy­bko pojaw­ia­ją się niedobo­ry konkret­nych sub­stancji, a także ogólne niedożywienie.

Dziecko cier­piące na celi­ak­ię nie rozwi­ja się w tak szy­bkim tem­pie jak inne dzieci, ma kłopo­ty z przy­bieraniem na wadze. Im dłużej nietol­er­anc­ja glutenu nie jest lec­zona, tym więcej prob­lemów zdrowot­nych pojaw­ia się, co może prowadz­ić do ane­mii u dziec­ka, spad­ku energii, a nawet osteoporozy.

Przeczy­taj też: Nietol­er­anc­je pokar­mowe u dzieci — jak je rozpoznać?

Genetyczna strona celiakii

Należy pamię­tać, iż celi­akia uwidacz­nia się w różnych momen­tach życia oraz pod wpły­wem różnych czyn­ników, takich jak spadek odpornoś­ci, stres czy schorzenia układu pokar­mowego. Fakt, że u rodz­iców dziec­ka nie została ona zdi­ag­no­zowana nie świad­czy o tym, że sam maluch również nie będzie jej miał.

Jeśli pode­jrze­wamy u dziec­ka wys­tępowanie nietol­er­ancji na gluten, nie powin­niśmy od razu wprowadzać diety wyk­lucza­jącej ten ele­ment. Najpraw­dopodob­niej w jego orga­nizmie pow­stały także dodatkowe niedobo­ry, np. biał­ka czy błon­ni­ka. Ich uzu­pełnie­nie powin­no odby­wać się wedle zale­ceń dietetyka.

Ciekawy artykuł: Egze­ma, AZS, inne prob­le­my skórne? To może być celiakia!

Wykrywanie celiakii i anemii u dziecka

Celi­akia jest powodowana przez mutację genów HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8, dlat­ego też najlep­szą metodą sprawdzenia czy za ane­mię u dziec­ka nie ponosi przy­czyny nietol­er­anc­ja glutenu jest wyko­nanie badań gene­ty­cznych. Przeprowadze­nie testów DNA jest szy­bkie, bezbolesne i ofer­u­je pewne wyniki.

Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

 

mail