Anemia - czy jest niebezpieczna i na co warto zwrócić uwagę? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Anemia — czy jest niebezpieczna i na co warto zwrócić uwagę?

Ane­mia to pop­u­lar­na nazwa niedokr­wis­toś­ci czyli niedoboru ery­tro­cytów i hemo­glo­biny. Schorze­nie to doty­ka głównie kobi­et i jest szczegól­nie niebez­pieczne w okre­sie ich ciąży. Jed­ny­mi z najczęst­szych przy­czyn prowadzą­cych do zachorowań na ane­mię są niedobór wit­a­miny B12 oraz kwa­su foliowego. Jak więc zapo­b­ie­gać tej choro­bie i wspo­ma­gać nasz orga­nizm? O czym warto pamiętać?

anemia

Anemia — pierwsze rozpoznanie przeciwnika

Rozróż­ni­amy różne rodza­je ane­mii, jed­nak warto ją rozpoz­nać poprzez wyko­nanie zwykłego bada­nia krwi, które uwzględ­ni takie para­me­try jak hemo­glo­bi­na, hema­tokryt oraz ery­tro­cy­ty. Bard­zo częs­to odpowiedzial­ność za ane­mię ponosi celi­akia, która ogranicza zdol­ność wchła­ni­a­nia sub­stancji odży­w­czych do orga­niz­mu. Warto pamię­tać, że ane­mia jest stanem pato­log­icznym i może być niebez­piecz­na jeśli utrzy­mu­je się od dłuższego cza­su lub nawraca.

Przeczy­taj też: Masz wzdę­cia? Być może kry­je się za nimi celi­akia (trwała nietol­er­anc­ja glutenu)

Anemia — czy cała wina spoczywa na celiakii?

Bezpośred­nim zalece­niem do wyko­na­nia bada­nia na celi­ak­ię jest właśnie ane­mia. Najlep­szym sposobem na rozpoczę­cie diag­nos­ty­ki jest test DNA, który jako jedyny pozwala wyk­luczyć chorobę lub potwierdz­ić obec­ność genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię. Nielec­zona celi­akia prowadzi do uszkodzenia kosmków jeli­towych, które odpowiada­ją za poprawne wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych w orga­nizmie. Niedokr­wis­tość z niedoboru żelaza wys­tępu­je u około. 46% osób u których rozpoz­nano celiakię.

To może Cię zain­tere­sować: Praw­idłowe rozpoz­nanie celi­akii — jak rozpoz­nać u dziecka?

Zanim podejmiesz się leczenia — zdiagnozuj przyczynę

Pamię­ta­jmy, że żela­zo jest kluc­zowym skład­nikiem hemo­glo­biny, która wspiera trans­port tlenu w krwinkach czer­wonych. W przy­pad­ku niedoboru tego skład­ni­ka krwin­ki czer­wone nie są w stanie dostar­czyć odpowied­niej iloś­ci tlenu do wszys­t­kich komórek. Aby zatem raz na zawsze rozwiązać prob­lem ane­mii, należy zacząć od stwierdzenia jej przy­czyny. Tylko mając pewną diag­nozę, może­my pod­jąć odpowied­nie kro­ki leczenia lub zakończyć diag­nos­tykę na tym etapie.

 

 

mail