Przeskocz do treści
coloalert

Typowe i nietypowe objawy nietolerancji glutenu u niemowląt i dorosłych

Lubisz chleb i makaron? Częs­to jadasz pro­duk­ty mączne? To wcale nie oznacza, że Twój orga­nizm toleru­je gluten. Nietol­er­anc­ja glutenu doty­ka nawet tych, którzy codzi­en­nie spoży­wa­ją sporą dawkę pszeni­cy i żyta. Przeczy­taj, jakie objawy ma nietol­er­anc­ja glutenu.

Jakie są typowe objawy nietolerancji glutenu, Jakie są nietypowe objawy nietolerancji glutenu, Jakie są objawy nietolerancji glutenu u niemowląt, Jakie są objawy nietolerancji glutenu u dorosłych

Jakie są typowe objawy nietol­er­ancji glutenu?
Jakie są niety­powe objawy nietol­er­ancji glutenu?
Jakie są objawy nietol­er­ancji glutenu u niemowląt?
Jakie są objawy nietol­er­ancji glutenu u dorosłych?

Jakie są typowe objawy nietolerancji glutenu?

Nietol­er­anc­ja glutenu najczęś­ciej objaw­ia się zaburzeni­a­mi traw­ienia — bóla­mi brzucha, wzdę­ci­a­mi, biegunka­mi. Uczu­leni na gluten częs­to nie mają łaknienia, w związku z czym tracą wagę. Pon­ad­to chorzy są ner­wowi i drażli­wi, mają nagłe zmi­any nas­tro­ju. Towarzyszą im bóle i zawroty głowy oraz drętwie­nie i mrowie­nie kończyn. Mogą też doskwier­ać bóle stawów i mięśni. W bada­ni­ach krwi zaniepokoić może niedokrwistość.

Jakie są nietypowe objawy nietolerancji glutenu?

Do niety­powych objawów uczu­le­nia na gluten należą choro­by zębów i dziąseł, w tym próch­ni­ca, a także obrzę­ki tkanek mięk­kich. Chory na tę przy­padłość częs­to ma sini­a­ki i krwia­ki, które dłu­go się goją. Bada­nia krwi wykażą najpraw­dopodob­niej pozd­wyżs­zony poziom cho­les­terolu oraz niedobór wit­a­min roz­puszczal­nych w tłuszczach (A, C, D i K). Kobi­ety mogą zauważyć u siebie niereg­u­larne miesiącz­ki i zwięk­szoną bolesność jajników.

Jakie są objawy nietolerancji glutenu u niemowląt?

Niemowlę­ta z nierozpoz­naną nietol­er­ancją na gluten reagu­ją na niego w sposób naty­ch­mi­as­towy lub opóźniony — nawet po 48 godz­i­nach. Na skórze niemowla­ka moż­na zauważyć zmi­any skórne, takie jak pokrzy­wka czy plamy przy­pom­i­na­jące atopowe zapale­nie skóry — w zgię­ci­ach rączek i nóżek, za usza­mi. Pon­ad­to mogą wys­tąpić bóle brzucha, a także wymio­ty i biegun­ka. Skra­jnie niebez­piecznym objawem mogą być duszności.

Jakie są objawy nietolerancji glutenu u dorosłych?

Objawy nietol­er­ancji glutenu u dorosłych wynika­ją z zaburzeń pra­cy układu pokar­mowego, a dokład­niej — zanika­nia kosmków jeli­towych. Pojaw­ia­ją się nieprzy­jemne skur­cze brzucha, mdłoś­ci, biegun­ki, cuch­nące stolce. Na zmi­any w jeli­tach reagu­je z cza­sem cały orga­nizm, a zwłaszcza układ ner­wowy. Jedynym sposobem na pozby­cie się objawów nietol­er­ancji glutenu jest zaprzes­tanie spoży­wa­nia pokar­mów zaw­ier­a­ją­cych gluten. Z cza­sem wszys­tkie objawy ustępu­ją i możli­wy jest całkow­ity powrót do zdrowia.

mail