Testy na gluten? Podstawa w leczeniu celiakii to skuteczna diagnoza Przeskocz do treści
coloalert

Testy na gluten? Podstawa w leczeniu celiakii to skuteczna diagnoza

Testy na gluten? Zan­im zostaną wyko­nane, powin­na być postaw­iona odpowied­nia diag­noza. Rozpoczę­cie skutecznego leczenia w ogóle wyma­ga skutecznej diag­nozy. Pac­jen­ci nie powin­ni pozostawać obo­jęt­ni na zapro­ponowane im metody, które nie tylko w bez­pieczny, ale i dokład­ny sposób opisu­ją przy­padłość. Bóle brzucha, wzdę­cia, niska waga ciała oraz brak apety­tu powin­ny dać syg­nał do wyko­na­nia badań w kierunku celiakii.

Nietolerancja laktozy test

Celiakia — dowiedz się czym jest zanim zrobisz testy na gluten

Celi­akia to choro­ba, która zazwyczaj dzi­ała w ukryciu. Przy­pad­ki, gdzie mamy do czynienia z pełny­mi objawa­mi wys­tępu­ją rzadziej, aniżeli te, gdzie objawów nie widać gołym okiem. W związku z tym celi­ak­ię łat­wo pomylić z zespołem jeli­ta drażli­wego lub alergią pokar­mową. Nietol­er­ancję na gluten łat­wo jed­nak sprawdz­ić wyko­rzys­tu­jąc do tego celu bada­nia gene­ty­czne. Sprawdza się w nich obec­ność w orga­nizmie pac­jen­ta genów HLA DQ2 oraz HLA DQ8, które przy­czy­ni­a­ją się do pow­stawa­nia choro­by. Jeśli wspom­ni­ane wyżej geny nie wys­tępu­ją, wów­czas ze stu pro­cen­tową pewnoś­cią moż­na określić, że choro­ba nigdy nie miała miejs­ca i nigdy nie wys­tąpi. Potwierdze­nie obec­noś­ci genów to możli­wość wskaza­nia, czy choro­ba odd­zi­ału­je na orga­nizm pac­jen­ta oraz możli­wość określe­nia ryzy­ka, kiedy i w jakim zakre­sie choro­ba wys­tąpi. Meto­da bada­nia jest bard­zo pros­ta i została zarekomen­dowana przez Europe­jskie Sto­warzysze­nie Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia, jako pod­sta­wowa. Dzię­ki temu bada­niu uda­je się uniknąć biop­sji jeli­ta cienkiego.

Testy na gluten — badanie w kierunku celiakii

Testy na gluten — anal­izę gene­ty­czną przeprowadza się szy­bko i sprawnie. Niem­niej jed­nak ist­nieją przesłan­ki dla osób, które nie powin­ny czekać z wyko­naniem bada­nia. Do tych osób zal­iczyć moż­na wszys­t­kich tych, którzy w swoich rodz­i­nach odno­towali już przy­pad­ki nietol­er­ancji na gluten. Również oso­by z częsty­mi bóla­mi brzucha, wzdę­ci­a­mi, ane­mią, niską wagą ciała i brakiem apety­tu powin­ny wykon­ać test w kierunku celi­akii. Szy­bko wprowad­zona dieta u osób z potwierd­zoną chorobą daje szanse na całkowite pozby­cie się zagroże­nia następst­wa­mi nielec­zonej choro­by. Warto przy­pom­nieć w tym miejs­cu, że najwięk­szym zagroże­niem są w tym przy­pad­ku zmi­any nowot­worowe. Wykrycie choro­by i czyn­noś­ci zapo­b­ie­ga­jące elimin­u­ją ryzyko zachorowa­nia już na przestrzeni pię­ciu lat.

Nietolerancja laktozy test – warto wykonać test DNA

Rozpoczę­cie diag­nos­ty­ki badaniem gene­ty­cznym to najlep­szy sposób, by szy­bko, bez­piecznie i bezboleśnie zróżni­cow­ać typ nietol­er­ancji lak­tozy. Test DNA (nietol­er­anc­ja lak­tozy test) w pewny sposób pokazu­je, czy u chorego obec­ne są mutac­je w genie LCT, które odpowiada­ją za hipo­lak­tazję. Wynik takiego tes­tu wskaże więc, czy dieta bezlak­to­zowa powin­na trwać całe życie, czy może konieczne jest lecze­nie innej choroby.

Co więcej, wczes­na diag­noza hipo­lak­tazji poz­woli uchronić chorego przed niedob­o­ra­mi wap­nia i szkodli­wy­mi powikła­ni­a­mi, m.in. ast­mą, zapale­niem zatok czy osteo­porozą. Warto także zdawać sobie sprawę, że ten typ nietol­er­ancji lak­tozy jest dziedz­iczny, a więc może pojaw­ić się też u innych członków rodziny. Szy­bkie rozpoz­nanie choro­by poz­woli ochronić również bliskich.

Nietolerancja glutenu — jak wygląda leczenie?

Pod­sta­wową for­mą leczenia choro­by jest wprowadze­nie odpowied­niej diety. Czyn­ność ta powin­na być wyko­nana jak najszy­b­ciej i oczy­wiś­cie pod okiem spec­jal­isty. Wyłącze­nie z codzi­en­nej diety pro­duk­tów, które zaw­ier­a­ją gluten, pozwala prak­ty­cznie naty­ch­mi­as­towo ograniczyć też objawy choro­by. Dieta tego rodza­ju musi być kon­tyn­uowana do koń­ca życia. Na szczęś­cie dla chorych, ogranicze­nie pro­duk­tów żywieniowych nie wiąże się z nad­mierną utratą przy­jem­noś­ci z jedzenia. Wszys­tko przez fakt, że na rynku ist­nieje mnóst­wo zami­en­ników pozbaw­ionych glutenu, których smak nie odb­ie­ga od zabro­nionych pro­duk­tów. Dostęp do nich nie jest utrud­niony, gdyż więk­szość mar­ketów prowadzi sprzedaż takich towarów. W dużych sklepach, moż­na spotkać spec­jalne dzi­ały przez­nac­zone dla osób mają­cych w swo­jej diecie skład­ni­ki bezglutenowe.

mail