Testy genetyczne - ile kosztują i gdzie warto je wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Testy genetyczne — ile kosztują i gdzie warto je wykonać?

Testy gene­ty­czne mogą dawać odpowiedź na wiele nur­tu­ją­cych nas pytań. Pozwala­ją na diag­nos­tykę wielu chorób gene­ty­cznych, a także potwierdze­nie czy wyk­lucze­nie ojcost­wa. Ofer­ta badań gene­ty­cznych jest bard­zo sze­ro­ka i dzię­ki temu pozwala na dobranie odpowied­niego paki­etu badań, w zależnoś­ci od potrzeb pacjenta.

Na czym polegają testy genetyczne, Jakie testy genetyczne zrobić, Ile kosztują testy genetyczne, Gdzie zrobić testy genetyczne

Na czym pole­ga­ją testy genetyczne?
Jakie testy gene­ty­czne zrobić?
Ile kosz­tu­ją testy genetyczne?
Gdzie zro­bić testy genetyczne?

Na czym polegają testy genetyczne?

Testy gene­ty­czne na ojcost­wo pole­ga­ją na anal­izie oraz porów­na­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego, zwyk­le pobier­anego od co najm­niej dwóch osób. Anal­izie pod­da­je się mark­ery gene­ty­czne, które są nośnikiem DNA. Testy gene­ty­czne najwyższej jakoś­ci opier­a­ją się na 24 mark­er­ach, dzię­ki czemu wykazu­ją wysoką skuteczność, która dochodzi nawet do 99,9%. Testy gene­ty­czne mogą również pole­gać na anal­izie mate­ri­ału pod kątem wys­tępowa­nia zaburzeń genetycznych.

Jakie testy genetyczne zrobić?

W przy­pad­ku wyk­luczenia lub potwierdzenia ojcost­wa, moż­na wykony­wać testy oparte na anal­izie DNA już po urodze­niu dziec­ka lub jeszcze pod­czas trwa­nia ciąży. Testy gene­ty­czne moż­na również wykony­wać w celu wykrycia lub wyk­luczenia chorób spowodowanych zaburzeni­a­mi gene­ty­czny­mi. Część z nich moż­na prze­nieść na potomst­wo, dlat­ego diag­nos­ty­ka zaburzeń w sek­wencji DNA jest bard­zo waż­na przy planowa­niu ciąży.

Ile kosztują testy genetyczne?

Testy gene­ty­czne wykony­wane w celu ustal­e­nia ojcost­wa są łat­wo dostęp­ne, a ich cena zaczy­na się od 400–600 zło­tych. Droższe są bada­nia wykony­wane pod­czas ciąży, ponieważ ich cena może wynosić nawet 2–7 tysię­cy zło­tych. W przy­pad­ku diag­nos­ty­ki konkret­nych chorób czy mutacji, warto zapoz­nać się z cen­nikiem lab­o­ra­to­ri­um. Stan­dar­d­owo takie bada­nia kosz­tu­ją kilka­set złotych.

Gdzie zrobić testy genetyczne?

Testy gene­ty­czne należy wykony­wać w sprawd­zonych lab­o­ra­to­ri­ach, które mają doświad­cze­nie w anal­izie mate­ri­ału gene­ty­cznego. Warto porów­nać kil­ka ofert i wybrać najlep­szą placówkę. Wiele lab­o­ra­toriów pro­ponu­je dla pac­jen­tów kom­for­towe pobranie próbek w domu i przesłanie ich kuri­erem, dzię­ki czemu oszczędza się czas, a cena bada­nia jest zwyk­le niższa, niż w placów­ce stacjonarnej.

mail