Nadkrzepliwość - jak ją rozpoznać? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Nadkrzepliwość — jak ją rozpoznać?

Trom­bofil­ia jest schorze­niem charak­teryzu­ją­cym się zwięk­szoną krzepli­woś­cią krwi, co prowadzi do pow­stawa­nia skrzepów, zwłaszcza skrzepów umiejs­cowionych w kończy­nach dol­nych. Wrod­zona — czy naby­ta, jest jed­ną z najczęst­szych przy­czyń pow­stawa­nia choro­by zatorowo — zakrzepowej. Stanowi ryzyko dla każdego, nie zależnie od płci czy wieku, jed­nak najbardziej niebez­piecz­na jest dla kobi­et będą­cych w stanie odmi­en­nym, ponieważ może prowadz­ić nawet do strace­nia ciąży.

Kiedy zrobić badanie trombofilii, Na czym polega badanie trombofilii, Ile kosztuje badanie na trombofilię, O czym mówi wynik badania na trombofilię

Kiedy zro­bić badanie trombofilii?
Na czym pole­ga badanie trombofilii?
Ile kosz­tu­je badanie na trombofilię?
O czym mówi wynik bada­nia na trombofilię?

Kiedy zrobić badanie trombofilii?

Trom­bofil­ia badanie — kiedy zro­bić? Jeśli w Two­jej rodzinie wys­tępu­je ryzyko zawału ser­ca albo udaru, oznacza to, że możesz zna­j­dować się w grupie ryzy­ka. Nie bez znaczenia jest też zatorowość — jeśli kiedykol­wiek miałeś z nią do czynienia, również powinieneś się prze­badać. Jeśli sto­su­jesz ter­apię hor­mon­al­ną bądź środ­ki antykon­cep­cyjne lub jesteś w połogu. Utra­cona ciąża również kwal­i­fiku­je Cię do tej grupy. Oso­by po sześćdziesią­tym roku życia również powin­ny się zbadać, zwłaszcza, jeśli cier­pią na cukrzy­cę, hiper­c­ho­les­terolemię, miażdży­cę czy niewydol­ność krąże­nia. Jeśli prowadzisz siedzą­cy tryb życia, jeśli pal­isz i cier­pisz na nadwagę.

Na czym polega badanie trombofilii?

Podłoże — wrod­zone lub nabyte — choro­by ma wpływ na diag­nos­tykę. Należy więc wykon­ać następu­jące bada­nia dla trom­bofil­ii nabytej: obec­ność prze­ci­w­ci­ał anty­fos­folipi­d­owych — badanie w kierunku zespołu anty­fos­olipi­d­owego; kole­jny­mi ważny­mi będzie badanie czyn­ników krzep­nię­cia (nabyte zwięk­sze­nie stęże­nia czyn­ni­ka ósmego, dziewiątego i dziesiątego) oraz badanie stęże­nia hemo­cys­teiny (naby­ta hiper­he­mo­cys­teine­mia. Diag­nos­ty­ka trom­bofil­ii wrod­zonej opiera się głównie na stwierdze­niu niedoborów biał­ka C, S oraz niedoboru antytrom­biny- głównego inhibito­ra trom­biny, który- wspól­nie z heparyną- odpowia­da za hamowanie krzep­nię­cia. Należy też wykon­ać badanie gene­ty­czne wykry­wa­jące mutację piątego czyn­ni­ka genu Lei­den oraz badanie wykry­wa­jące polimor­fizm G20210A genu pro­trom­biny. Podob­nie, jak dla trom­bofil­ii nabytej warto także zbadać akty­wność czyn­ników ósmego, dziewiątego i dziesiątego krzep­nię­cia oraz stęże­nie aminok­wa­su homo­cys­teiny, która świad­czyć będzie o hiper­ho­mo­cys­teine­mii wrodzonej.

Ile kosztuje badanie na trombofilię?

Cena wyko­na­nia bada­nia wynosi około trzys­ta osiemdziesiąt zło­tych a na wyni­ki czeka się do trzech tygod­ni. Pac­jent musi przy­go­tować się na pobór krwi żyl­nej oraz z pal­ca, trze­ba też będzie odd­ać próbkę śliny.

O czym mówi wynik badania na trombofilię?

Inter­pre­tac­ja badań wskazu­je jed­noz­nacznie na podłoże choro­by. Pozwala także na dobranie najbardziej skuteczniej oraz najm­niej inwazyjnej formy ter­apii far­mako­log­icznej, pole­ga­jącej na podawa­niu doustych leków zapo­b­ie­ga­ją­cych krzepli­woś­ci bądź odpowied­nim dawkowa­niu heparyny. Nie moż­na również wyk­luczyć ter­apii trwa­jącej do koń­ca życia, zwłaszcza, jeśli pac­jent cier­pi na niedobór antytrom­biny, zespół anty­fos­folipi­d­owy bądź homozy­go­ty­czną postać piątego czyn­ni­ka genu Leiden.

mail