Laktoza a problemy gastryczne eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Laktoza a problemy gastryczne

Niewiele osób wie, że nietol­er­anc­je lak­tozy lub glutenu mogą być przy­czyną licznych prob­lemów, które dotyka­ją nawet cały układ pokar­mowy. Jeżeli więc częs­to masz kłopo­ty ze wzdę­ci­a­mi czy bólem brzucha, koniecznie sprawdź, czy nie wys­tępu­je u Ciebie któraś ze wspom­ni­anych nietolerancji.

laktoza

Nietolerancja laktozy i jej objawy

Nietol­er­anc­ja lak­tozy oraz celi­akia mogą powodować takie nieprzy­jemne symp­to­my jak zaparcia, biegun­ki, bóle brzucha, wymio­ty oraz mdłoś­ci. Nierzad­ko moż­na zaob­ser­wować również obniże­nie apety­tu. Oprócz tych stricte fizy­cznych objawów, cho­ra oso­ba bard­zo częs­to odczuwa także roz­drażnie­nie, zmęcze­nie, spadek kon­cen­tracji oraz ner­wowość. Nietol­er­anc­je mogą również powodować bóle stawów i koś­ci oraz astmę.

Przeczy­taj też: Masz prob­le­my gas­tryczne po wyp­i­ciu mle­ka? To może być nietol­er­anc­ja laktozy!

Współwystępowanie celiakii i nietolerancji laktozy

Zdarza się, że nietol­er­anc­je te wys­tępu­ją jed­nocześnie — obie bowiem mają swo­je źródło w jeli­tach. Celi­akia, czyli nietol­er­anc­ja glutenu, objaw­ia się niepraw­idłową reakcją układu odpornoś­ciowego człowieka oraz tworze­niem prze­ci­w­ci­ał, które niszczą jeli­ta. W rezulta­cie kosm­ki jeli­towe, które są powszech­nie znane z przyswa­ja­nia skład­ników odży­w­czych, nie mogą pra­cow­ać praw­idłowo. To z kolei wiąże się z wielo­ma niedob­o­ra­mi w orga­nizmie — w tym z niedo­borem lak­tazy, enzy­mu odpowiedzial­nego za traw­ie­nie lak­tozy. A sko­ro lak­toza nie może być straw­iona, orga­nizm przes­ta­je ją tolerować.

Takie pow­iązanie obu schorzeń oznacza, że w niek­tórych przy­pad­kach nietol­er­anc­ja lak­tozy może być odwracal­na. Nazy­wana jest ona wtedy nietol­er­ancją wtórną, a głównym założe­niem prowad­zonego leczenia jest unikanie glutenu w diecie.

Ciekawy artykuł: Nietol­er­anc­je pokar­mowe u dzieci — jak je rozpoznać?

Jak wykryć nietolerancje pokarmowe?

Doświad­cza­sz wyżej wymienionych objawów, lecz nie jesteś pewny czy, aby na pewno cier­pisz na którąś z nietol­er­ancji pokar­mowych? Testy gene­ty­czne w kierunku obu chorób pomogą Ci poz­nać odpowiedź — w końcu za wys­tępowanie celi­akii odpowiedzialne są konkretne geny.

Zdję­cie: Pixabay.com

mail