Ile kosztują badania na nietolerancję glutenu? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Ile kosztują badania na nietolerancję glutenu?

Nietol­er­anc­ja glutenu to gene­ty­czne schorze­nie, które spowodowane jest wys­tępowaniem w orga­nizmie człowieka genów DQ2,2; DQ2,5 i DQ8. Celi­akia spraw­ia, że spoży­wanie glutenu prowadzi do zanika­nia kosmków jeli­towych, które są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych ze spoży­wanego pokar­mu. Zobacz, jakie metody diag­nos­ty­ki celi­akii są dostęp­ne na rynku oraz ile kosz­tu­ją bada­nia na nietol­er­ancję glutenu?

celiakia badania cena

Celiakia badania cena testów DNA

Jak już wiemy, nietol­er­anc­ja glutenu to wrod­zona choro­ba, za której wys­tępowanie odpowiedzialne są konkretne geny. Brak ich obec­noś­ci w orga­nizmie pac­jen­ta będzie świad­czył o tym, że nie jest on zagrożony wys­tąpi­e­niem u niego celi­akii. Właśnie z tego powodu najlep­szym sposobem na diag­nos­tykę tej choro­by są testy DNA. Ile kosz­tu­ją bada­nia na nietol­er­anc­je glutenu? Celi­akia badanie cena — cena testów wynosi jedynie 297 złotych.

Celiakia badania cena testów serologicznych

Drugim sposobem jest badanie sero­log­iczne z krwi, którego koszt może sięgnąć nawet 892 zło­tych. Co więcej, testy te mogą łat­wo zostać przez nas zafałs­zowane. Wyni­ki nie będą wiary­godne jeśli pac­jent nie będzie prze­by­wał na diecie glutenowej na min­i­mum 2 miesiące przed badaniem lub gdy będzie miał niedobór immunoglob­u­liny. Wczesne sta­di­um choro­by również może nie zostać wykryte.

Dlaczego warto wykonać badania na nietolerancję glutenu?

Testy gene­ty­czne warto przeprowadz­ić nawet przy najm­niejszym pode­jrze­niu celi­akii, ponieważ choro­ba ta może prowadz­ić do szeregu innych schorzeń. Nietol­er­anc­ja glutenu może negaty­wnie wpły­wać na różne układy i powodować nud­noś­ci, wymio­ty, apatię, depresję, spadek kon­cen­tracji, niską odporność, prob­le­my ze szk­li­wem, osteo­porozę, a także nowotwory.

mail