Hemochromatoza i jej dziedziczenie eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Hemochromatoza i jej dziedziczenie

Zma­gasz się ze zbyt dużym poziomem żelaza w swoim orga­nizmie? Przy­czyną takiego stanu może być hemochro­ma­toza, czyli choro­ba gene­ty­cz­na, która prze­jaw­ia się nad­mi­arem tego pier­wiast­ka u danej osoby.

hemochromatoza

Nadwyżka żelaza, czyli hemochromatoza

W odpowied­nich dawkach, żela­zo oczy­wiś­cie wspiera praw­idłowe funkcjonowanie całego orga­niz­mu człowieka, ale należy pamię­tać, że jego zawyżona ilość nie jest dobra. Hemochro­ma­toza wpły­wa negaty­wnie na pracę poszczegól­nych organów i może powodować wiele niepożą­danych objawów, zwłaszcza u mężczyzn (u kobi­et nad­mi­ar żelaza jest usuwany w dużej mierze w cza­sie krwaw­ienia menstruacyjnego).

Przeczy­taj też: Osteo­poroza — choro­ba, której przy­czy­na może tkwić w genach…

Działanie hemochromatozy na organizm

Które narządy są szczegól­nie narażone przy wys­tępowa­niu choro­by? Nad­mi­ar żelaza odd­zi­ału­je głównie na trzustkę, wątrobę, serce, przysad­kę móz­gową oraz układ kost­ny. Nad­wyż­ka pier­wiast­ka odkła­da się w wyżej wspom­ni­anych organach i dzi­ała na nie w niszczą­cy sposób. Hemochro­ma­toza wpły­wa także na układy rozrod­cze zarówno kobi­et, jak i mężczyzn. Jej wys­tępowanie u mężczyzn skutku­je obniże­niem poziomu testos­teronu, co może prowadz­ić do pogorszenia jakoś­ci spermy, a nawet niepłod­noś­ci.

To może Cię zain­tere­sować: Hemochro­ma­toza wrod­zona – choro­ba gene­ty­cz­na, która może uszkodz­ić serce!

Podłoże genetyczne hemochromatozy

Należy pamię­tać, iż hemochro­ma­toza jest chorobą dziedz­ic­zoną z pokole­nia na pokole­nie. Jak stwierdza się jej obec­ność w orga­nizmie? Należy wykon­ać badanie gene­ty­czne, które wykazu­je wys­tępowanie dwóch kopii wadli­wego genu C282Y. Nato­mi­ast jeśli wykry­ta zostanie jed­na kopia tego genu, oznaczać to będzie, iż dana oso­ba to nosi­ciel uszkod­zonego genu. W przy­pad­ku, gdy dwój­ka rodz­iców posi­a­da po wadli­wym genie, ist­nieje 25% praw­dopodobieńst­wo, że ich dziecko również będzie nosi­cielem. Badanie DNA to szy­b­ka, pew­na i bezbolesna meto­da, która pozwala na trafną diag­nozę choro­by, lub jej wykluczenie.

Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

mail