Hashimoto objawy – dolegliwości przy przewlekłym zapaleniu tarczycy Przeskocz do treści
coloalert

Hashimoto objawy – dolegliwości przy przewlekłym zapaleniu tarczycy

Cią­gle czu­jesz się przygnębiona? Przy­bierasz na wadze, mimo że starasz się przestrze­gać diety? To mogą być objawy choro­by Hashimo­to, czyli przewlekłego, uwarunk­owanego gene­ty­cznie, zapale­nia tar­czy­cy. W prze­biegu choro­by Hashimo­to orga­nizm ataku­je komór­ki tar­czy­cy, co jest przy­czyną stanu zapal­nego w obrę­bie gruc­zołu tar­czy­cowego. Zabur­zona zosta­je również pro­dukc­ja hormonów.

hashimoto objawy

Choro­ba jest trud­na do zdi­ag­no­zowa­nia, ponieważ częs­to nie towarzyszą jej żądne dolegli­woś­ci. Hashimo­to objawy – co powin­no zwró­cić naszą uwagę?

Hashimoto objawy – gdy dochodzi do niedoczynności tarczycy

Choro­ba Hashimo­to wiąże się ze wzrostem stęże­nia prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wtar­czy­cowych (anty-TPO). Jed­nak to nie one same są przy­czyną objawów wys­tępu­ją­cych w prze­biegu Hashomo­to, a niedoczyn­ność tar­czy­cy, do której dochodzi, gdy choro­ba jest już zaawan­sowana. Cho­ra oso­ba może wów­czas uskarżać się na:

 • zmęcze­nie i osłabienie;
 • roz­drażnie­nie, przygnębienie;
 • suchość skóry;
 • wzrost masy ciała;
 • więk­szą wrażli­wość na zimno;
 • przedłuża­jące się miesiączki;
 • zaburzenia kon­cen­tracji;
 • prze­sus­zone łam­li­we włosy;
 • zaparcia;
 • spadek libido.

Hashimoto objawy – gdy dochodzi do nadczynności tarczycy

W choro­bie Hashimo­to, zwłaszcza w początkowej fazie jej roz­wo­ju, częs­to stwierdza się nad­czyn­ność tar­czy­cy (tyreotoksy­dazę). Przy­czyną nad­czyn­noś­ci może być postępu­ją­ca destrukc­ja miąższu tar­czy­cowego oraz uwol­nie­nie dużych iloś­ci hor­monów tar­czy­cowych. Będzie się ona objaw­iać m. in.:

 • drażli­woś­cią, nerwowością;
 • nad­miernym poce­niem się;
 • zwięk­szoną wrażli­woś­cią na ciepło;
 • utratą masy ciała;
 • kołataniem ser­ca;
 • zmi­ana­mi skórnymi;
 • drże­niem rąk;
 • osła­bi­e­niem siły mięśni;
 • zaburzeni­a­mi miesiączkowania;
 • dolegli­woś­ci­a­mi ze strony prze­wodu pokarmowego;
 • łza­w­ie­nie oczu.

Ure­g­u­lowanie poziomu hor­monów tar­czy­cowych zwyk­le przynosi poprawę samopoczu­cia. Jeśli tak się nie dzieje, może to oznaczać, że choro­bie Hashimo­to towarzyszy jeszcze jakaś inna choro­ba o podłożu autoim­muno­log­icznym (choro­by tego typu lubią ze sobą współwys­tępować). Jaka? Np. celi­akia, czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu. Może ona dawać bard­zo podob­ne objawy, co choro­ba Hashimo­to. Dlat­ego, gdy lecze­nie przewlekłego zapale­nia tar­czy­cy nie przynosi skutków, warto rozsz­erzyć diag­nos­tykę o badanie na celi­ak­ię.

Zdję­cie: ©123rf.com/Iurii Sokolov

 

 

mail