Czym jest badanie kariotypu? Przeskocz do treści
coloalert

Czym jest badanie kariotypu?

Czym jest badanie kariotypu, Kiedy najczęściej wykonuje się badanie kariotypu, Kto wykonuje badanie kariotypu, Ile kosztuje badanie kariotypu

Poronienia doty­czą nawet 50% ciąż. Utra­ta dziec­ka to ogrom­na stra­ta dla rodz­iców, jed­nak powin­ni oni wów­czas wykon­ać bada­nia anal­izu­jące gene­ty­czne przy­czyny poronień. Dzię­ki temu moż­na zwięk­szyć szan­sę na posi­adanie zdrowego dziec­ka w przyszłoś­ci. Jed­ną z anal­iz gene­ty­cznych po poronie­niu jest badanie kar­i­o­ty­pu. Badanie to moż­na wykony­wać również na etapie planowa­nia pow­ięk­szenia rodziny.

Czym jest badanie kariotypu?
Kiedy najczęś­ciej wykonu­je się badanie kariotypu?
Kto wykonu­je badanie kariotypu?
Ile kosz­tu­je badanie kariotypu?

Czym jest badanie kariotypu?

Badanie kar­i­o­ty­pu to anal­iza mają­ca na celu wykrycie wad w budowie chro­mo­somów oraz ich licz­bie. Kar­i­o­typ jest zestawem chro­mo­somów, a anom­alie mogą przy­czy­ni­ać się do pow­stawa­nia groźnych chorób gene­ty­cznych. Ważne jest, by bada­niu kar­i­o­ty­pu pod­dało się obo­je rodz­iców — dopiero wów­czas wyni­ki moż­na pod­dać szczegółowej analizie.

Kiedy najczęściej wykonuje się badanie kariotypu?

Najczęś­ciej badanie kar­i­o­ty­pu doty­czy par, które bezskutecznie stara­ją się o pow­ięk­sze­nie rodziny lub zma­ga­ją się z pier­wszym lub kole­jnym poronie­niem. Badanie moż­na wykony­wać nawet u osób, które jeszcze nie miały potomst­wa, ale myślą o pow­ięk­sze­niu rodziny. Dzię­ki temu mogą wyk­luczyć określone schorzenia gene­ty­czne u dziecka.

Kto wykonuje badanie kariotypu?

Badanie kar­i­o­ty­pu może zostać zamówione przez oso­by pry­watne. Wykonu­ją je lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne na tere­nie całego kra­ju. Nie ma możli­woś­ci wyko­na­nia anal­izy w zwykłym lab­o­ra­to­ri­um, ponieważ badanie kar­i­o­ty­pu wyma­ga spec­jal­isty­cznych urządzeń diag­nos­ty­cznych. Nie moż­na samodziel­nie pobrać prób­ki do bada­nia jak np. w przy­pad­ku testów na ojcost­wo, ponieważ anal­izie pod­da­je się próbkę krwi żylnej.

Ile kosztuje badanie kariotypu?

Badanie kar­i­o­ty­pu nie jest wygórowanym kosztem, tak naprawdę moż­na sobie na niego poz­wolić bez spec­jal­nych wyrzeczeń. Lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją anal­izę kar­i­o­ty­pu za około 400–500 zło­tych, jed­nak nie ma jed­nego cen­ni­ka narzu­conego z góry. W tej kwestii warto kon­tak­tować się z wybraną placówką. Oczy­wiś­cie podana cena doty­czy jed­nej oso­by, a bada­niu musi się pod­dać kobi­eta oraz mężczyz­na — kosz­ty należy więc pom­nożyć razy dwa.

mail