Co zrobić, gdy dojdzie do poronienia? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Co zrobić, gdy dojdzie do poronienia?

Dziecko jest najwięk­szym szczęś­ciem, jakie może spotkać kobi­etę. Jest nos­zone pod jej sercem przez długie miesiące, aż w końcu dochodzi do upragnionego momen­tu, kiedy pojaw­ia się na świecie. Nieste­ty nie zawsze jest tak kolorowo. A co,  jeśli dojdzie do poronienia? Co zro­bić w tak ciężkiej sytu­acji? Czy moż­na jej uniknąć?

badania_przyczyn_poronienia

Kiedy zro­bić bada­nia przy­czyn poronienia?
Czy bada­nia przy­czyn poronienia są dro­gie?
Gdzie zro­bić bada­nia przy­czyn poronienia?
Po co robić bada­nia przy­czyn poronienia?

Kiedy zrobić badania przyczyn poronienia?

Ze wszys­t­kich ciąży aż 10–15% kończy się poronie­niem, jest to sto­sunkowo duża licz­ba, dlat­ego warto wykon­ać bada­nia i dowiedzieć się, jaka była tego przy­czy­na. Bada­nia te powin­ny być zro­bione bezpośred­nio po poronie­niu, ponieważ tylko w ten sposób moż­na poz­nać prawdzi­wą diag­nozę. Ważne jest to, żeby dostar­czyć je maksy­mal­nie w ciągu 48 godzin, jeśli zostaną wyko­nane później, mogą nie dać jed­noz­nacznej odpowiedzi.

Czy badania przyczyn poronienia są drogie?

Koszt takiego bada­nia może wynosić od około 900 zł do nawet 2500 zł lub więcej, w zależnoś­ci od insty­tucji, które je wykonu­ją i jego inwazyjnoś­ci. Przy pobiera­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego do anal­izy, należy pamię­tać o tym, aby pobrać go również od mat­ki dziec­ka (na przykład wymaz z policz­ka), żeby łat­wo odróżnić badane próbki.

Gdzie zrobić badania przyczyn poronienia?

Bada­nia przy­czyn poronienia ofer­u­ją lab­o­ra­to­ria lub cen­tra badań gene­ty­cznych, wystar­czy dostar­czyć tam frag­ment kos­mów­ki, który pobier­any jest pod­czas łyżeczkowa­nia jamy macicy.

Po co robić badania przyczyn poronienia?

-Pozwala­ją one na, co najważniejsze, poz­nanie prawdzi­wej przy­czyny poronienia dziecka. 

-Poma­ga­ją poradz­ić sobie ze stratą, odpędza­ją wyrzu­ty sum­ienia, depresję, złość, przygnębienie.

-Dają możli­wość rozpoz­na­nia płci dziec­ka, co za tym idzie nada­nia mu imienia, wypraw­ienia god­nego pogrze­bu, przeży­wa­nia żało­by w spokoju.

-Dostar­cza­ją wskazówek odnośnie postępowa­nia w przy­pad­ku kole­jnych ciąży, czego unikać, jakie bada­nia warto zro­bić wcześniej.

-Jeśli płeć dziec­ka jest znana, moż­na zare­je­strować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego jako martwe, dzię­ki czemu rodz­i­com przysługu­je zasiłek pogrze­bowy, a matce urlop macierzyński.

mail