Przeskocz do treści
coloalert

Badanie na celiakię — kiedy i dlaczego warto wykonać?

Badanie na celi­ak­ię — czym w ogóle jest celi­akia? Celi­ak­ią nazy­wamy trwałą nietol­er­ancję glutenu, która nielec­zona może prowadz­ić do zniszczenia kosmków jeli­towych. W rezulta­cie, nasz orga­nizm będzie miał prob­le­my z praw­idłowym wchła­ni­an­iem sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia, co może prowadz­ić do dal­szych powikłań. Dowiedz się, kiedy warto pod­dać się bada­niu na celi­ak­ię.

badanie na celiakie

Badanie na celiakię — na jakie objawy należy zwrócić uwagę?

Warto nad­mienić, że wyróż­ni­amy pełnoob­ja­wową celi­ak­ię, a także jej skąpoob­ja­wową wer­sję. Obie odmi­any wiążą się z szeregiem różnorod­nych objawów, dlat­ego bez testów DNA choro­ba ta jest zazwyczaj trud­na do wykrycia. Wśród najczęst­szych symp­tomów pełnoob­ja­wowego schorzenia moż­na wymienić m.in. bóle brzucha, zaparcia, biegunkę, wymio­ty, a nierzad­ko obser­wu­je się także apatię i utratę apety­tu. Z kolei skąpoob­ja­wowa odmi­ana celi­akii związana jest z ane­mią, prob­le­ma­mi skórny­mi i łupieżem, prob­le­ma­mi hor­mon­al­ny­mi zmęcze­niem, depresją, a także bóla­mi głowy i mięśni. Jeśli mamy któryś z tych objawów najlepiej wykon­ać badanie na celi­ak­ię.

Poznaj predyspozycje do trwałej nietolerancji na gluten

Warto pod­kreślić, że ist­nieje szereg schorzeń autoim­muno­log­icznych które jeszcze bardziej zwięk­sza­ją praw­dopodobieńst­wo wys­tępowa­nia trwałej nietol­er­ancji na gluten. Badanie na celi­ak­ię zale­cane jest osobom cho­ru­ją­cym na cukrzy­cę, łuszczy­cę, toczeń rumieniowaty, stward­nie­nie rozsiane, choro­ba Hashimo­to, a także zespół Dow­na, Williamsa i Turn­era. Należy pamię­tać, iż celi­akia jest chorobą gene­ty­czną, dlat­ego jeśli w rodzinie danej oso­by znane są jej przy­pad­ki, warto będzie wykon­ać bada­nia w jej kierunku.

Które badanie na celiakię jest najskuteczniejsze?

Symp­to­my celi­akii mogą być bard­zo różnorodne i właśnie z tego powodu bard­zo ciężko jest ją odpowied­nio zdi­ag­no­zować. Najlep­szą metodą przeprowadzenia badań na celi­ak­ię są testy DNA, które wykonu­je się w kierunku obec­noś­ci genów HLADQ2 i/lub HLA DQ8. To właśnie ich wys­tępowanie świad­czy o predys­pozy­cji do zachorowa­nia na tą nietol­er­ancję pokarmową.

mail