Badania prenatalne typu NIPT Przeskocz do treści
coloalert

Badania prenatalne typu NIPT

Bada­nia pre­na­talne typu NIPT są bada­ni­a­mi, które anal­izu­ją wolne płodowe DNA (cffD­NA – cell free fetal DNA). To DNA, które pojaw­ia się w krwio­biegu przyszłej mamy pod­czas ciąży. Sprawdź, na czym pole­ga­ją tego typu bada­nia, o czym mówi wynik i kiedy warto je zrealizować.

badania prenatalne

Badania prenatalne typu NIPT – o czym mówi wynik?

Ten rodzaj badań pre­na­tal­nych bazu­je na bard­zo ważnym odkryciu, że we krwi ciężarnej obec­ne jest także DNA jej dziec­ka. Po jego wyi­zolowa­niu może ono zostać prze­badane – pozwala­jąc określić ryzyko obec­noś­ci u dziec­ka różnych niepraw­idłowoś­ci związanych z defek­ta­mi w kar­i­o­typ­ie. Chodzi przede wszys­tkim o zespół Downa.

Warto zdawać sobie sprawę, że bada­nia pre­na­talne typu NIPT nie są bada­ni­a­mi diag­nos­ty­czny­mi. To oznacza, że niepraw­idłowy wynik jest pod­stawą do rozważe­nia np. amniop­unkcji czy biop­sji kos­mów­ki. Anal­iza wol­nego płodowego DNA jest jed­nak niezwyk­le czuła, a wielu kobi­etom pozwala uniknąć zbęd­nej diagnostyki.

Badania prenatalne typu NIPT – kiedy dobrze przeprowadzić?

Test NIPT dobrze przeprowadz­ić u każdej przyszłej mamy, która chce kom­plek­sowo zad­bać o zdrowie dziec­ka. Szczegól­nie zale­ca się jego wyko­nanie w momen­cie niepraw­idłowych wyników innych badań prze­siewowych (np. tes­tu PAPP‑A).

Badania prenatalne typu NIPT – jak wyglądają?

To całkowicie bez­pieczne bada­nia pre­na­talne, które nie są groźne ani dla dziec­ka, ani dla mat­ki. Z per­spek­ty­wy ciężarnej są również niezwyk­le proste, ponieważ wyma­ga­ją jedynie pobra­nia prób­ki krwi z żyły odłok­ciowej. Do testów NIPT należy bard­zo pop­u­larne wśród mam badanie NIFTY Pro. 

mail