Badania prenatalne przesiewowe – jaka jest ich cena? Przeskocz do treści
coloalert

Badania prenatalne przesiewowe – jaka jest ich cena?

Chcesz zro­bić prze­siewowe bada­nia pre­na­talne pry­wat­nie i zas­tanaw­iasz się, na jakie kosz­ty się przy­go­tować? Sprawdź, jakie są ceny najpop­u­larniejszych badań tego typu, jeśli nie są wykony­wane z refun­dacją Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia.

badania prenatalne

Ile kosztują badania prenatalne? Test PAPP‑A i USG

Test PAPP‑A jest badaniem prze­siewowym określa­ją­cym ryzyko wys­tąpi­enia zespołów Edward­sa, Dow­na i Patau. To sto­sunkowo czułe badanie, w którym wyko­rzys­tu­je się USG oraz bada­nia krwi. Koszt tes­tu PAPP‑A wynosi około 250 złotych.

USG (czyli badanie ultra­sono­graficzne) kosz­tu­je bez refun­dacji NFZ około 150 zło­tych, a jeśli chcesz wykon­ać USG gene­ty­czne – zapłacisz około 180–200 złotych.

Ile kosztują badania prenatalne? Test podwójny i test potrójny

Tego typu bada­nia pre­na­talne pole­ga­ją na pobra­niu krwi i określe­niu stęże­nia konkret­nych sub­stancji. Test pod­wójny anal­izu­je dwie sub­stanc­je, a jego koszt to około 150 zło­tych, nato­mi­ast test potrójny kosz­tu­je około 250 zło­tych i pole­ga na anal­izie trzech sub­stancji. Te bada­nia bio­chemiczne również pozwala­ją określić ryzyko obec­noś­ci niek­tórych wad genetycznych.

Ile kosztują badania prenatalne? Badania typu NIPT

Bada­nia pre­na­talne z wyko­rzys­taniem wol­nego płodowego DNA określa­ją ryzyko obec­noś­ci m.in. zespołu Dow­na, Patau i Edward­sa, a ich czułość jest bard­zo wyso­ka. Dzię­ki temu dla wielu przyszłych mam są szan­są na uniknię­cie np. amniop­unkcji. Ze wzglę­du na wysoką czułość i wyko­rzys­tanie nowoczes­nych tech­nologii i sprzę­tu kosz­tu­ją one około 2000–2500 złotych.

Do badań wol­nego płodowego DNA należy badanie NIFTY pro, które jest bard­zo częs­to wybier­ane przez mamy, aby mieć pewność urodzenia zdrowego dziec­ka oraz zyskać spokój i cieszyć się ciążą.

Przeczy­taj więcej o bada­niu NIFTY pro i umów się na bezpłatne kon­sul­tac­je

mail