Badania genetyczne w kierunku trombofilii wrodzonej Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne w kierunku trombofilii wrodzonej

Trom­bofil­ia wrod­zona to schorze­nie gene­ty­czne nazy­wane również nad­krzepli­woś­cią. Jest to nad­mier­na skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów. Nielec­zona trom­bofil­ia może mieć znaczą­cy wpływ na stan zdrowia, a także przy­czy­nia się do pow­stawa­nia groźnych zatorów, udaru czy zawału serca.

Ile kosztuje badanie na trombofilię wrodzoną, O czym mówi wynik badania na trombofilię wrodzoną, Kiedy zrobić badanie trombofilii wrodzonej, Na czym polega badanie trombofilii wrodzonej

Ile kosz­tu­je badanie na trom­bofil­ię wrodzoną? 
O czym mówi wynik bada­nia na trom­bofil­ię wrodzoną?
Kiedy zro­bić badanie trom­bofil­ii wrodzonej?
Na czym pole­ga badanie trom­bofil­ii wrodzonej? 

Ile kosztuje badanie na trombofilię wrodzoną?

Badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną moż­na wykon­ać w lab­o­ra­to­ri­um zaj­mu­ją­cym się anal­izą mate­ri­ału gene­ty­cznego. Bez prob­le­mu zna­jdziemy odpowied­nią placówkę w Internecie. Stan­dar­d­owa cena takiego bada­nia waha się w grani­cach 300–500 zło­tych, w zależnoś­ci od wybranego lab­o­ra­to­ri­um, które wykonu­je badanie. Warto porów­nać kil­ka ofert w poszuki­wa­niu najlep­szej ceny.

O czym mówi wynik badania na trombofilię wrodzoną?

Wynik bada­nia na trom­bofil­ię wrod­zoną określa, czy u oso­by badanej wys­tępu­je mutac­ja gene­ty­cz­na, która jest odpowiedzial­na za wys­tępowanie trom­bofili wrod­zonej. Jest to mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den. Wynik zawsze powinien być pod­dany anal­izie lekarza, dzię­ki czemu możli­we jest nie tylko wykrycie schorzenia, ale również wdroże­nie odpowied­niego leczenia.

Kiedy zrobić badanie trombofilii wrodzonej?

Trom­bofil­ia wrod­zona badanie zale­cane jest do wyko­na­nia w kilku przy­pad­kach. Wskaza­ni­a­mi do wyko­na­nia bada­nia jest między inny­mi pod­wyżs­zony poziom homo­cys­teiny, choro­by takie jak zawał, zakrzepi­ca czy udary w najbliższej rodzinie. Badanie zale­ca się również do wyko­na­nia kobi­etom, które mają za sobą poronie­nie czy poród przed­w­czes­ny. Wskazaniem do wyko­na­nia badań oprócz epi­zodów zdrowot­nych jest także siedzą­cy tryb życia, pale­nie papierosów czy korzys­tanie z antykon­cepcji hormonalnej.

Na czym polega badanie trombofilii wrodzonej?

Badanie przeprowadzane w celu ustal­e­nia mutacji prowadzącej do trom­bofil­ii wrod­zonej jest bard­zo proste do wyko­na­nia. Wystar­cza­jącą próbką do bada­nia jest wymaz z policz­ka pac­jen­ta. Wymaz moż­na uzyskać w warunk­ach domowych, a próbkę przesyła się do wybranego lab­o­ra­to­ri­um przy pomo­cy kuri­era. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria wyko­rzys­tu­ją także próbkę krwi żyl­nej, która jed­nak musi zostać pobrana na miejscu.

mail