Badania genetyczne - na czym polegają i ile kosztują? Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne — na czym polegają i ile kosztują?

Bada­nia gene­ty­czne to szansa na statysty­czne potwierdze­nie lub zaprzecze­nie ojcost­wa. Ofer­ta lab­o­ra­toriów w całej Polsce jest bard­zo sze­ro­ka — bada­nia gene­ty­czne na ojcost­wo są dostęp­ne w każdym mieś­cie. Co ważne, wiele lab­o­ra­toriów ofer­u­je możli­wość samodziel­nego pobra­nia prób­ki i przekaza­nia jej kurierowi, co pozwala na kom­for­towe i dyskretne wyko­na­nia badań.

Na czym polegają badania genetyczne, Jakie badania genetyczne zrobić, Ile kosztują badania genetyczne, Gdzie zrobić badania genetyczne

Na czym pole­ga­ją bada­nia genetyczne? 
Jakie bada­nia gene­ty­czne zrobić?
Ile kosz­tu­ją bada­nia genetyczne?
Gdzie zro­bić bada­nia genetyczne?

Na czym polegają badania genetyczne?

Bada­nia gene­ty­czne na ojcost­wo pole­ga­ją na anal­izie dostar­c­zonych próbek i ich wza­jem­nym porów­na­niu. Mate­ri­ałem może być włos, wymaz z policz­ka czy prób­ka krwi pobrana w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych. Pod­czas bada­nia porówny­wane są mark­ery DNA, czyli nośni­ki infor­ma­cji gene­ty­cznej. Najlepiej, jeśli do porów­na­nia wyko­rzys­tu­je się 24 mark­ery, które dają najbardziej wiary­god­ny wynik, się­ga­ją­cy około 99,9999%.

Jakie badania genetyczne zrobić?

Bada­nia gene­ty­czne na ustal­e­nie ojcost­wa są zróżni­cow­ane. Moż­na wykon­ać je po urodze­niu dziec­ka, a także jeszcze pod­czas trwa­nia ciąży. Tego typu bada­nia znaczą­co różnią się ceną. Jeśli prób­ka zostanie pobrana jeszcze pod­czas ciąży, moż­na połączyć testy na ojcost­wo z badaniem mają­cym wykryć ewen­tu­alne zaburzenia gene­ty­czne płodu.

Ile kosztują badania genetyczne?

Cena badań gene­ty­cznych zależy od ich rodza­ju, a także od pobranej prób­ki czy mate­ri­ału przekazy­wanego do bada­nia. Cena stan­dar­d­owych badań na ojcost­wo zaczy­na się od 400 — 600 zło­tych. Moż­na je wykon­ać w dowol­nym momen­cie już po urodze­niu dziec­ka. Bada­nia wykony­wane pod­czas ciąży są jed­nak znacznie droższe i należy za nie zapłacić od 2 do 6 tysię­cy złotych.

Gdzie zrobić badania genetyczne?

Bada­nia gene­ty­czne moż­na zro­bić w dobrych lab­o­ra­to­ri­ach, które zaj­mu­ją się anal­izą i porów­naniem mate­ri­ału gene­ty­cznego. Moż­na znaleźć je w każdym więk­szym mieś­cie, a dodatkowo część z nich ofer­u­je bada­nia dla osób z całego kra­ju — wystar­czy dostar­czyć prób­ki przy wyko­rzys­ta­niu kuri­era. Warto zwracać uwagę na renomę lab­o­ra­to­ri­um oraz na wyko­rzysty­wane przez nie tech­ni­ki badań. Dzię­ki temu moż­na mieć pewność, że uzyskany wynik będzie wiarygodny.

mail