Badania DNA – możliwe zastosowania eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Badania DNA – możliwe zastosowania

Bada­nia DNA wyko­rzysty­wane są nie tylko do diag­no­zowa­nia chorób czy wykry­wa­nia predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia. Uży­wa ich też polic­ja czy proku­ratu­ra, np. do iden­ty­fikacji zwłok. Sto­su­je się je również do potwierdzenia albo wyk­luczenia ojcost­wa czy pokrewieńst­wa (np. między rodzeństwem).

badania dna

Badania DNA – przydatne w pracy policji

Na miejs­cu zbrod­ni zna­j­du­je się wiele śladów bio­log­icznych (np. włosy, naskórek, krew), z których moż­na wyi­zolować DNA – tak naprawdę wystar­czy jego min­i­mal­na ilość. Później takie DNA porównu­je się z mate­ri­ałem od ofi­ary czy pode­jrzanego. Bada­nia DNA przy­da­ją się też np. do iden­ty­fikacji zwłok czy przy zaginięciach.

Badania DNA – pozwalają ustalić ojcostwo i pokrewieństwo

Dzię­ki czemu wiele rodzin może rozwiązać swo­ją prawną sytu­ację i pozbyć się wąt­pli­woś­ci. Bada­nia DNA wyko­rzys­tu­je się przede wszys­tkim do potwierdzenia albo wyk­luczenia ojcost­wa, ale moż­na dzię­ki nim sprawdz­ić też (bez udzi­ału dom­nie­manego ojca), czy dziecko jest spokrewnione z dzi­ad­ka­mi albo czy między rodzeńst­wem ist­nieją więzy krwi. Bada­nia na ojcost­wo moż­na wykon­ać już od 8. tygod­nia ciąży.

Badania DNA – nieocenione w diagnostyce chorób i wad genetycznych

Bada­nia DNA pozwala­ją zarówno zdi­ag­no­zować niek­tóre choro­by i wady (np. zespół Dow­na, który moż­na wykryć dzię­ki bada­niu kar­i­o­ty­pu jeszcze w ciąży), jak i określić, czy dana oso­ba ma predys­pozy­c­je do zachorowa­nia (np. na celi­ak­ię). Dzię­ki nim moż­na sprawdz­ić też wrażli­wość na niek­tóre leki – geny mają wpływ m.in. na to, jak niek­tóre sub­stanc­je są przekształcane.

mail