Żółtaczka u noworodka - wszystko, co powinnaś o niej wiedzieć eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Żółtaczka u noworodka — wszystko, co powinnaś o niej wiedzieć

Za żół­taczkę u dzieci odpowiedzial­ny jest pod­wyżs­zony poziom pomarańc­zowo-czer­wonego bar­wni­ka, który wys­tępu­je we krwi. Zwany jest on powszech­nie biliru­biną. Żół­tacz­ka to bard­zo częste zjawisko we wczes­nym etapie życia dziec­ka — doświad­cza jej aż 40% wcześ­ni­aków oraz 60% noworod­ków. Jed­nak cza­sa­mi może także świad­czyć o zaburzeni­ach zdrowotnych.

Ile powinna trwać żółtaczka?

Żółte zabar­wie­nie pojaw­ia się najczęś­ciej w drugiej dobie życia dziec­ka, osią­ga najwięk­sze nasile­nie w 4 i 5 dniu i zwyk­le zni­ka po 7 dni­ach. Wyjątkiem są tu wcześ­ni­a­ki, u których utrzy­mu­je się nawet do dwóch tygodni.

Skąd jed­nak bierze się charak­terysty­czne żółtawe zabar­wie­nie? Warto wiedzieć, że biliru­bi­na jest pro­duk­tem roz­padu ery­tro­cytów czyli czer­wonych krwinek. Pod­czas, gdy dziecko prze­by­wa jeszcze w brzuchu swo­jej mamy wyma­ga ono o wiele więcej czer­wonych krwinek niż już po urodze­niu. Po porodzie nagro­madze­nie czer­wonych krwinek ule­ga więc szy­bkiemu roz­pad­owi, co zwięk­sza poziom biliru­biny w krwi malucha. Zwyk­le w metab­o­liza­cji nad­mi­aru biliru­biny poma­ga wątro­ba, jed­nak u noworod­ka nie jest jeszcze ona na tyle rozwinię­ta, by praw­idłowo poradz­ić sobie z jej nadwyżką

Patologiczna żółtaczka u dzieci

O ile najczęś­ciej żół­tacz­ka jest nor­mal­nym zjawiskiem, to zdarza się, iż mamy do czynienia z jej pato­log­iczną for­mą. Co może o tym świad­czyć? Na pewno powin­no nas zaalar­mować wcześniejsze pojaw­ie­nie się żół­tacz­ki, czyli w trak­cie pier­wszej doby życia malucha. Oznaką jej cięższego prze­biegu będzie także jest przedłużone trwanie — od 7 do 14 dni, a także znacznie pod­wyżs­zony poziom biliru­biny we krwi dziecka.

Źródła żółtaczki

Przy­czyny utrzy­mu­jącej się dłu­go żół­tacz­ki u noworod­ka mogą być różne. Cza­sa­mi stan ten jest związany z zbyt rzad­kim karmie­niem dziec­ka, choroba­mi i zakaże­ni­a­mi wątro­by lub z kon­flik­tem sero­log­icznym. Zdarza się jed­nak, iż przy­czy­na ma charak­ter gene­ty­czny. Taką chorobą jest choć­by zespół Gilber­ta, który powodu­je iż biliru­bi­na nie może zostać wydalona z orga­niz­mu dziecka.

mail