Testy na ojcostwo cena - od czego tak na prawdę zależy? Przeskocz do treści
coloalert

Testy na ojcostwo cena

Testy na ojcost­wo cena badań  jest zależ­na od kilku czyn­ników. Na ich koszt ma wpływ m.in. rodzaj bada­nia, iloś­ci osób biorą­cych w nim udzi­ał, typ próbek pod­danych anal­izie czy też czas oczeki­wa­nia na rezul­tat. Tańsze jest badanie po porodzie, a jego koszt wynosi od 600 do 2500 zło­tych. Z kolei za testy na ojcost­wo w ciąży należy zapłacić od 2000 do 6000 zło­tych. Warto pamię­tać, iż nieza­leżnie od wybranej metody oraz ceny — wynik tes­tu DNA zawsze będzie pewny.

testy na ojcostwo cena

Prywatne testy na ojcostwo — cena

Bada­nia moż­na wykon­ać oczy­wiś­cie do celów pry­wat­nych. W tym przy­pad­ku testów na ojcost­wo cena wynosi około 600‑2500 zło­tych. Koszt zależy m.in. od rodza­ju próbek. Najczęś­ciej jest to wymaz pobier­any z policz­ka, jed­nak moż­na także przeanal­i­zować prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego z mikrośladów, czyli np. uży­wanego smocz­ka dziecięcego. Należy zwró­cić uwagę na ilość anal­i­zowanych mark­erów DNA. Badanie 34 mark­erów DNA zapewni pewny rezul­tat nawet w przy­pad­ku, gdy prób­ki będą pochodz­iły jedynie od dziec­ka oraz potenc­jal­nego ojca.

Sądowe testy na ojcostwo — cena

W przy­pad­ku sądowych testów na ojcost­wo cena sza­cu­je się na poziomie 1400–1800 zło­tych. Niezbędne jest tu przestrze­ganie odpowied­niej pro­ce­dury. Mówi ona, że badanie musi być wyko­nane na miejs­cu w placów­ce, w obec­noś­ci świad­ków, a prób­ki pobier­ane są w postaci krwi lub wymazów z policz­ka. Do wyników badań DNA dołączana jest eksper­tyza spec­jal­isty. Rezul­taty mogą być gotowe już po 24 godz­i­nach, jed­nak za ich szyb­sze dostar­cze­nie należy oczy­wiś­cie dopłacić.

Ciążowe testy na ojcostwo — cena

Bada­nia na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić już w ciąży. Naj­droższą metodą testów DNA na ojcost­wo — bo kosz­tu­jącą około 6000 zło­tych — jest pobranie prób­ki krwi od mat­ki, a następ­nie wyi­zolowanie z niej mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka. Z kolei, za około 2000 lub 2500 zło­tych, moż­na wykon­ać testy w trak­cie badań pre­na­tal­nych przyszłej mamy. Opc­ja ta jest dostęp­na od 15 tygod­nia ciąży i uwzględ­nia także możli­wość badań pod kątem potenc­jal­nych wad gene­ty­cznych.

 

 

mail