testDNA - sprawdzone laboratorium  badań DNA Przeskocz do treści
coloalert

testDNA – sprawdzone laboratorium  badań DNA

testD­NA należy do czołowych firm zaj­mu­ją­cych się real­iza­cją badań gene­ty­cznych z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej, usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Liczne cer­ty­fikaty potwierdza­ją najwyższą jakość wykony­wanych badań. Lab­o­ra­to­ri­um dzi­ała na rynku już pon­ad 17 lat. W tym cza­sie wykon­ało anal­izy dla przeszło 250 000 pac­jen­tów. Dys­ponu­je pon­ad 200 lokalny­mi punk­ta­mi pobrań, dzię­ki czemu umożli­wia real­iza­cję bada­nia z dowol­nego miejs­ca zamieszka­nia – w Polsce i na świecie.

testdna logo

Jakość potwierdzona certyfikatami

testD­NA posi­a­da wiele prestiżowych cer­ty­fikatów będą­cych potwierdze­niem najwyższej jakoś­ci przeprowad­zonych anal­iz. Pon­ad­to reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci, otrzy­mu­jąc najwyższe oce­ny. Do najważniejszych cer­ty­fikatów należą: cer­ty­fikat przyz­nany przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG).  Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS), Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) oraz Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment in Lab­o­ra­to­ry Med­i­cine in Swe­den (EQUALIS).

Jakie badania zlecisz w testDNA?

Ofer­ta  testD­NA obe­j­mu­je bada­nia w kierunku: 

  • nietol­er­ancji pokar­mowych – celi­akia, nietol­er­anc­ja laktozy;
  • hemochro­ma­tozy;
  • zespołu Gilber­ta;
  • badanie mate­ri­ału poron­nego – określe­nie płci, badanie pło­du pod kątem choro­by gene­ty­cznej jako przy­czyny poronienia;
  • bada­nia po poronie­niu i dla par przy­go­towu­ją­cych się do ciąży (trom­bofil­ia wrod­zona, kar­i­o­typ, anal­iza określonych wari­antów genu MTHFR);
  • badanie dla dzieci NOVA – badanie pod kątem 87 rzad­kich wad wrod­zonych + oce­na wrażli­woś­ci na 32 leki;
  • niein­wazyjny gene­ty­czny test pre­na­tal­ny SANCO
  • bada­nia na ojcost­wo i pokrewieńst­wo – pry­wat­ny test na ojcost­wo, sądowy test na ojcost­wo, test na ojcost­wo w ciąży, badanie na ustal­e­nie pokrewieńst­wa, np. sios­tra –brat, dzi­ad­kowie-wnu­ki itp.
  • niein­wazyjnego bada­nia pre­na­tal­nego dla kobi­et w ciąży — NIFTY Pro 

Wynik badania konsultowany ze specjalistą

testD­NA tele­fon­iczne porad­nict­wo gene­ty­czne. Porad udziela­ją spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem.  Objaś­ni­a­ją oni wynik bada­nia oraz wskazu­ją dal­sze postępowanie. Oprócz gene­tyków wspar­cia pac­jen­tom udziela­ją również psy­cholodzy i dietetycy.

Wsparcie konsultantów na każdym etapie realizacji badania

Oso­by zle­ca­jące badanie w testD­NA w każdym momen­cie mogą skon­tak­tować się wyk­wal­i­fikowanym kon­sul­tan­tem medy­cznym w wygod­ny dla siebie sposób – tele­fon­icznie, mailowo, na anon­i­mowym cza­cie online. Kon­sul­tan­ci są dostęp­ni przez 7 dni w tygod­niu od rana do późnych godzin wieczornych.

Kontakt z testDNA

  • ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katowice

 

 

5/5 — (13 głosów / głosy) 
mail