Poznaj objawy celiakii u najmłodszych eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Poznaj objawy celiakii u najmłodszych

Celi­akia to trwała nietol­er­anc­ja pokar­mowa, która powodu­je, iż pod­czas spoży­wa­nia glutenu orga­nizm dziec­ka wyt­warza prze­ci­w­ci­ała, które niszczą kosm­ki jeli­towe odpowiedzialne za przyswa­janie wit­a­min i skład­ników odży­w­czych z poży­wienia. Właśnie przez tą zależność, objawy celi­akii bard­zo częs­to doty­czą układu pokar­mowego malucha.

objawy celiaki

Celiakia — objawy

Celi­akia jest nużącą chorobą, ponieważ związana jest z przy­musem przestrze­ga­nia przez dziecko rygo­rysty­cznej diety, pozbaw­ionej pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych żyto, pszenicę, owies czy jęczmień. Rodz­ice chorego malucha bard­zo szy­bko mogą zauważyć, że gluten obec­ny jest w więk­szoś­ci artykułów spoży­w­czych, a przy­go­towywanie i przestrze­ganie odpowied­niego planu posiłków na co dzień jest niezwyk­le trudne.

Jakie są najczęstsze objawy celiakii?

W przy­pad­ku celi­akii, objawy u dzieci — podob­nie jak u dorosłych — obe­j­mu­ją wymio­ty, nud­noś­ci, wzdę­cia, stolce o nieprzy­jem­nym zapachu oraz inne prob­le­my żołąd­kowe. Celi­akia objawy  — jakie jeszcze? Nierzad­ko wśród symp­tomów moż­na wyróżnić także skórne u maluchów oraz nis­ki wzrost.

Na czym polega diagnostyka celiakii u dzieci?

Warto pamię­tać, że celi­akia jest wrod­zonym schorze­niem, dlat­ego też najlep­szym sposobem na praw­idłowe diag­no­zowanie tej nietol­er­ancji pokar­mowej jest wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego. Dzię­ki niemu mamy 100% pewnoś­ci co do wyk­luczenia tej choro­by lub wskaza­nia do dal­szej diag­nos­ty­ki. Co ważne, dzię­ki bada­niu DNA może­my uniknąć wyko­na­nia biop­sji jeli­ta cienkiego u malusz­ka. Bard­zo istotne jest rozpoczę­cie diag­nos­ty­ki jak najw­cześniej, kiedy objawy celi­akii są jeszcze typowe. Im starsze jest dziecko, tym więcej pojaw­ia się symp­tomów, które mogą być mylone z inny­mi dolegliwościami.

mail