Poronienia - czy za nie mogą odpowiadać nasze geny? Przeskocz do treści
coloalert

Poronienia — czy za nie mogą odpowiadać nasze geny?

Źródła poronienia mogą być bard­zo różne, jed­nak jed­ną z najczęst­szych przy­czyn stanow­ią czyn­ni­ki gene­ty­czne. Dlat­ego też, po utra­cie ciąży, tak istotne jest przeprowadze­nie sze­roko zakro­jonych testów gene­ty­cznych, które odna­jdą źródło prob­le­mu i pomogą w urodze­niu zdrowego dziec­ka w przyszłości.

poronienia

Wrodzona trombofilia a przyczyny poronienia

Jed­nym ze schorzeń, które może powodować poronienia jest wrod­zona trom­bofil­ia, czyli gene­ty­cz­na skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów. Warto pamię­tać, że w trak­cie ciąży krew kobi­ety jest znacznie gęst­sza, niż nor­mal­nie, a predys­pozy­c­ja do roz­wo­ju zakrzepicy zwięk­sza się jeszcze bardziej. Za schorze­nie to odpowiada­ją mutac­je genu MTHFR oraz genu pro­trom­biny, które moż­na wykryć poprzez przeprowadze­nie testów DNA. Aber­rac­je w tych genach mogą skutkować nie tylko poronie­niem, ale także inny­mi ciążowy­mi powikła­ni­a­mi, taki­mi jak zespół Dow­na, zahamowanie wzros­tu pło­du czy też niepraw­idłowoś­ci cewy ner­wowej u dziecka.

Trombofilia czy zakrzepica?

Warto pamię­tać, iż ist­nieje znacz­na różni­ca pomiędzy wrod­zoną trom­bofil­ią a chorobą zakrzepową. Trom­bofil­ia infor­mu­je nas o predys­pozy­cji do roz­wo­ju tej choro­by, jed­nak nie oznacza, że w orga­nizmie wys­tępu­ją już skrzepliny. Z kolei zakrzepi­ca jest chorobą, pod­czas której w naczy­ni­ach krwionośnych tworzą się zakrzepy, które mogą następ­nie oder­wać się od nich i spowodować powikła­nia w innych miejs­cach orga­niz­mu. Objawa­mi zakrzepicy są przede wszys­tkim ból, opuch­liz­na i zacz­er­wie­nie­nie nóg, dlat­ego jeśli przyszła mama cier­pi na takie dolegli­woś­ci, powin­na ona zgłosić się do lekarza. Wczes­na reakc­ja może uchronić ją choć­by przed poronie­niem.

Diagnoza szansą na zapobiegnięcie poronieniu

Wczesne i praw­idłowe rozpoz­nanie trom­bofil­ii wrod­zonej u kobi­ety w ciąży, to już więk­szość sukce­su. Lekarze są w stanie dobrać dla niej bez­pieczne leki prze­ci­wza­krzepowe, które pomogą donosić ciążę, a także urodz­ić zdrowe dziecko.

mail