Polityka prywatności - Genetyczne.pl Przeskocz do treści
coloalert

Polityka prywatności

1. DEFINICJE
1.1. Admin­is­tra­tor – Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” z siedz­ibą w Katow­icach, ul. 1 Maja 9 lok. 8 (kod pocz­towy: 40–224) zare­je­strowane w Rejestrze Sto­warzyszeń, Innych Orga­ni­za­cji Społecznych i Zawodowych, Fun­dacji Oraz Samodziel­nych Publicznych
Zakładów Opie­ki Zdrowot­nej pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170

1.2. Dane osobowe – wszys­tkie infor­ma­c­je o oso­bie fizy­cznej ziden­ty­fikowanej lub możli­wej do ziden­ty­fikowa­nia poprzez jeden bądź kil­ka szczegól­nych czyn­ników określa­ją­cych fizy­czną, fizjo­log­iczną, gene­ty­czną, psy­chiczną, eko­nom­iczną, kul­tur­ową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokaliza­cji, iden­ty­fika­tor inter­ne­towy oraz infor­ma­c­je gro­mad­zone za pośred­nictwem plików cook­ie oraz innej podob­nej technologii.

1.3. Poli­ty­ka – niniejsza Poli­ty­ka prywatności.

1.4. RODO – Roz­porządze­nie Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.

1.5. Ser­wis – ser­wis inter­ne­towy prowad­zony przez Admin­is­tra­to­ra pod adresem www.genetyczne.pl

1.6. Użytkown­ik – każ­da oso­ba fizy­cz­na odwiedza­ją­ca Ser­wis lub korzys­ta­ją­ca z jed­nej albo kilku usług czy funkcjon­al­noś­ci opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzys­taniem przez Użytkown­i­ka z Ser­wisu Admin­is­tra­tor zbiera dane w zakre­sie niezbęd­nym do świad­czenia poszczegól­nych ofer­owanych usług, a także infor­ma­c­je o akty­wnoś­ci Użytkown­i­ka w Ser­wisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarza­nia danych osobowych gro­mad­zonych pod­czas korzys­ta­nia z Ser­wisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU ASKLEPIOS.ORG.PL

3.1. Dane osobowe wszys­t­kich osób korzys­ta­ją­cych z Ser­wisu (w tym adres IP lub inne iden­ty­fika­to­ry oraz infor­ma­c­je gro­mad­zone za pośred­nictwem plików cook­ies lub innych podob­nych tech­nologii), a niebędą­cych zare­je­strowany­mi Użytkown­ika­mi (tj. oso­by nieposi­ada­jące pro­filu w Ser­wisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świad­czenia usług drogą elek­tron­iczną w zakre­sie udostęp­ni­ana Użytkown­ikom treś­ci gro­mad­zonych w Ser­wisie, udostęp­ni­a­nia for­mu­la­rzy kon­tak­towych – wów­czas pod­stawą prawną przetwarza­nia jest niezbęd­ność przetwarza­nia do wyko­na­nia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu obsłu­gi rekla­macji – wów­czas pod­stawą prawną przetwarza­nia jest niezbęd­ność przetwarza­nia do wyko­na­nia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.3. w celach anal­i­ty­cznych i statysty­cznych – wów­czas pod­stawą prawną przetwarza­nia jest uza­sad­niony interes Admin­is­tra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit f RODO) pole­ga­ją­cy na prowadze­niu anal­iz akty­wnoś­ci Użytkown­ików, a także ich pref­er­encji w celu poprawy stosowanych funkcjon­al­noś­ci i świad­c­zonych usług;

3.1.4. w celu ewen­tu­al­nego ustal­e­nia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – pod­stawą prawną przetwarza­nia jest uza­sad­niony interes Admin­is­tra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit f RODO) pole­ga­ją­cy na ochronie jego praw;

3.1.5. w celach mar­ketingowych Admin­is­tra­to­ra oraz innych pod­miotów, w szczegól­noś­ci związanych z prezen­towaniem reklamy behaw­io­ral­nej – zasady przetwarza­nia danych osobowych w celach mar­ketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Akty­wność Użytkown­i­ka w Ser­wisie, w tym jego dane osobowe, są reje­strowane w logach sys­te­mowych (spec­jal­nym pro­gramie kom­put­erowym służą­cym do prze­chowywa­nia chrono­log­icznego zapisu zaw­ier­a­jącego infor­ma­cję o zdarzeni­ach i dzi­ała­ni­ach doty­czą­cych sys­te­mu infor­maty­cznego służącego do świad­czenia usług przez Admin­is­tra­to­ra). Zebrane w logach infor­ma­c­je przetwarzane w związku ze świad­cze­niem usług. Admin­is­tra­tor przetwarza je również w celach tech­nicznych w szczegól­noś­ci, dane mogą być tym­cza­sowo prze­chowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bez­pieczeńst­wa i poprawnego funkcjonowa­nia sys­temów infor­maty­cznych, np. w związku z wykony­waniem kopii bez­pieczeńst­wa, tes­ta­mi zmi­an w sys­temach infor­maty­cznych, wykry­wa­nia niepraw­idłowoś­ci lub ochroną przed naduży­ci­a­mi i atakami.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.2. Admin­is­tra­tor zapew­nia możli­wość skon­tak­towa­nia się z nim przy wyko­rzys­ta­niu elek­tron­icznych for­mu­la­rzy kon­tak­towych. Sko­rzys­tanie z for­mu­la­rza wyma­ga poda­nia danych osobowych niezbęd­nych do skon­tak­towa­nia się z Użytkown­ikiem i udzie­le­nia odpowiedzi na zapy­tanie. Użytkown­ik może podać także inne dane w celu ułatwienia kon­tak­tu lub obsłu­gi zapy­ta­nia. Podanie danych oznac­zonych jako obow­iązkowe jest wyma­gane w celu przyję­cia i obsłu­gi zapy­ta­nia, a ich niepo­danie skutku­je brakiem możli­woś­ci obsłu­gi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu iden­ty­fikacji nadaw­cy oraz obsłu­gi jego zapy­ta­nia przesłanego przez udostęp­niony for­mu­la­rz – pod­stawą prawną przetwarza­nia jest niezbęd­ność przetwarza­nia do wyko­na­nia umowy o świad­cze­nie usłu­gi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.3.2. w celach anal­i­ty­cznych i statysty­cznych – pod­stawą prawną przetwarza­nia jest uza­sad­niony interes Admin­is­tra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pole­ga­ją­cy na prowadze­niu statystyk zapy­tań zgłaszanych przez Użytkown­ików za pośred­nictwem Ser­wisu w celu doskonale­nia jego funkcjonalności;

3.3.3. W celach odd­z­wonienia w przy­pad­ku pozostaw­ienia numeru tele­fonu w for­mu­la­rzu za pośred­nictwem aplikacji Ledreactor;

3.3.4. W celu wysła­nia porad­ników i innych zamówionych mate­ri­ałów w przy­pad­ku for­mu­la­rza z Getresponse;

3.4.5. W celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie w przy­pad­ku komentarzy.

4. MARKETING

4.1. Admin­is­tra­tor przetwarza dane osobowe Użytkown­ików w celu real­i­zowa­nia dzi­ałań mar­ketingowych, które mogą pole­gać na:

4.1.1. kierowa­niu e‑mailowych powiadomień o intere­su­ją­cych ofer­tach lub treś­ci­ach, które w niek­tórych przy­pad­kach zaw­ier­a­ją infor­ma­c­je handlowe;

4.1.2. prowadze­nie innego rodza­ju dzi­ałań związanych z mar­ketingiem bezpośred­nim towarów i usług (przesyłanie infor­ma­cji hand­lowych drogą elek­tron­iczną oraz dzi­ała­nia telemarketingowe);

4.2. W celu real­i­zowa­nia dzi­ałań mar­ketingowych Admin­is­tra­tor w niek­tórych przy­pad­kach wyko­rzys­tu­je pro­filowanie. Oznacza to, że dzię­ki automaty­czne­mu przetwarza­niu danych Admin­is­tra­tor dokonu­je oce­ny wybranych czyn­ników doty­czą­cych osób fizy­cznych w celu anal­izy ich zachowa­nia lub stworzenia prog­nozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Admin­is­tra­tor przetwarza dane osobowe Użytkown­ików dla celów mar­ketingowych w związku z kierowaniem do Użytkown­ików reklamy kon­tek­stowej (tj. reklamy, która nie jest dopa­sowana do pref­er­encji Użytkown­i­ka). Przetwarzanie danych osobowych odby­wa się wów­czas w związku z real­iza­cją uza­sad­nionego intere­su Admin­is­tra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.5. Zgo­da ta może być w każdym momen­cie wycofana.

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.6. Jeżeli Użytkown­ik wyraz­ił zgodę na otrzymy­wanie infor­ma­cji mar­ketingowych za pośred­nictwem e‑mail, SMS oraz innych środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej, dane osobowe Użytkown­i­ka będą przetwarzane dla celu wysła­nia takich infor­ma­cji. Pod­stawą przetwarza­nia danych jest uza­sad­niony interes Sto­warzyszenia Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” pole­ga­ją­cy na wysyłce infor­ma­cji mar­ketingowych w grani­cach udzielonej przez Użytkown­i­ka zgody (mar­ket­ing bezpośred­ni). Użytkown­ik ma pra­wo sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych na potrze­by mar­ketingu bezpośred­niego, w tym pro­filowa­nia. Dane będą prze­chowywane w tym celu przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su Sto­warzyszenia Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS”, chy­ba że Użytkown­ik sprze­ci­wi się otrzymy­wa­niu infor­ma­cji marketingowych.

5. PORTALE SPOŁCZENOŚĆIOWE

5.1. Admin­is­tra­tor przetwarza dane osobowe Użytkown­ików odwiedza­ją­cych pro­file Admin­is­tra­to­ra prowad­zone w medi­ach społecznoś­ciowych (Face­book, Google +, Slideshare). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadze­niem pro­filu, w tym w celu infor­mowa­nia Użytkown­ików o akty­wnoś­ci Admin­is­tra­to­ra oraz pro­mowa­niu różnego rodza­ju wydarzeń, usług oraz pro­duk­tów, a także w celu komu­nikacji z użytkown­ika­mi za pośred­nictwem funkcjon­al­noś­ci dostęp­nych w medi­ach społecznoś­ciowych. Pod­stawą prawną przetwarza­nia danych osobowych przez Admin­is­tra­to­ra w tym celu jest jego uza­sad­niony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pole­ga­ją­cy na pro­mowa­niu włas­nej mar­ki oraz budowa­niu i utrzy­ma­niu społecznoś­ci związanej z marką.

6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pli­ki cook­ies to małe pli­ki tek­stowe instalowane na urządze­niu Użytkown­i­ka przeglą­da­jącego Ser­wis. Cook­ies zbier­a­ją infor­ma­c­je ułatwia­jące korzys­tanie ze strony inter­ne­towej – np. poprzez zapamię­ty­wanie odwiedzin Użytkown­i­ka w Ser­wisie i dokony­wanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

6.2. Admin­is­tra­tor wyko­rzys­tu­je tzw. cook­ie ser­wisowe przede wszys­tkim w celu dostar­cza­nia Użytkown­ikowi usług świad­c­zonych drogą elek­tron­iczną oraz poprawy jakoś­ci tych usług. W związku z tym Admin­is­tra­tor oraz inne pod­mio­ty świad­czące na jego rzecz usłu­gi anal­i­ty­czne i statysty­czne korzys­ta­ją z plików cook­ies, prze­chowu­jąc infor­ma­c­je lub uzysku­jąc dostęp do infor­ma­cji już prze­chowywanych w teleko­mu­nika­cyjnym urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka (kom­put­er, tele­fon, tablet itp.). Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane w tym celu obejmują:

6.2.1. pli­ki cook­ies z dany­mi wprowadzany­mi przez Użytkown­i­ka (iden­ty­fika­tor sesji) na czas trwa­nia sesji (ang. user input cookies);

6.2.2. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia na czas trwa­nia sesji (ang. authen­ti­ca­tion cookies);

6.2.3. pli­ki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeńst­wa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia (ang. user cen­tric secu­ri­ty cookies);

6.2.4. sesyjne pli­ki cook­ies odt­warza­czy mul­ti­me­di­al­nych (np. pli­ki cook­ies odt­warza­cza flash), na czas trwa­nia sesji (ang. mul­ti­me­dia play­er ses­sion cookies);

6.2.5. trwałe pli­ki cook­ies służące do per­son­al­iza­cji inter­fe­j­su Użytkown­i­ka na czas trwa­nia sesji lub nieco dłużej (ang. user inter­face cus­tomiza­tion cookies),

6.2.6. pli­ki cook­ies służące do zapamię­ty­wa­nia zawartoś­ci koszy­ka na czas trwa­nia sesji (ang. shop­ping cart cookies);

6.2.7. pli­ki cook­ies służące do mon­i­torowa­nia ruchu na stron­ie inter­ne­towej, tj. anal­i­ty­ki danych, w tym cook­ies Google Ana­lyt­ics (są to pli­ki wyko­rzysty­wane przez spółkę Google w celu anal­izy sposobu korzys­ta­nia z Ser­wisu przez Użytkown­i­ka, do tworzenia statystyk i raportów doty­czą­cych funkcjonowa­nia Ser­wisu). Google nie wyko­rzys­tu­je zebranych danych do iden­ty­fikacji Użytkown­i­ka ani nie łączy tych infor­ma­cji w celu umożli­wienia iden­ty­fikacji. Szczegółowe infor­ma­c­je o zakre­sie i zasadach zbiera­nia danych w związku z tą usługą moż­na znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

6.2.8. Poniżej zna­j­du­je się lista part­nerów lub ich usług zaim­ple­men­towanych w Ser­wisie, mogą­cych umieszczać Cookies:

Wykaz plików cookies

COOKIES „MARKETINGOWE”

6.3. Admin­is­tra­tor wyko­rzys­tu­je również pli­ki cook­ies do celów mar­ketingowych. W tym celu Admin­is­tra­tor prze­chowu­je infor­ma­c­je lub uzysku­je dostęp do infor­ma­cji już prze­chowywanych w teleko­mu­nika­cyjnym urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka (kom­put­er, tele­fon, tablet itp.). Wyko­rzys­tanie plików cook­ies oraz zebranych za ich pośred­nictwem danych osobowych w celach mar­ketingowych wyma­ga uzyska­nia zgody Użytkown­i­ka. Zgo­da ta może być wyrażona poprzez odpowied­nią kon­fig­u­rację przeglą­dar­ki, a także może zostać w każdym momen­cie wyco­fana, w szczegól­noś­ci poprzez wyczyszcze­nie his­torii cook­ies oraz wyłącze­nie obsłu­gi cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglądarki.

6.4. Infor­ma­c­je na tem­at zarządza­nia plika­mi cook­ie oraz zmi­any ustaw­ień przeglą­darek inter­ne­towych moż­na uzyskać, korzys­ta­jąc z poniższych linków:

1) Inter­net Explorer

a) infor­ma­c­ja w języku pol­skim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer‑9
b) infor­ma­c­ja w języku ang­iel­skim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer‑9
2) Mozlilla

a) infor­ma­c­ja w języku pol­skim: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85 czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) infor­ma­c­ja w języku ang­iel­skim: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
3) Google Chrome:

a) infor­ma­c­ja w języku pol­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) infor­ma­c­ja w języku ang­iel­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarza­nia danych przez Admin­is­tra­to­ra zależy od rodza­ju świad­c­zonej usłu­gi i celu przetwarza­nia. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świad­czenia usłu­gi lub real­i­zowa­nia zamówienia, do cza­su wyco­fa­nia wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprze­ci­wu wzglę­dem przetwarza­nia danych w przy­pad­kach, gdy pod­stawą prawną przetwarza­nia danych jest uza­sad­niony interes Administratora.

7.2. Okres przetwarza­nia danych może być przedłużony w przy­pad­ku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustal­e­nia i dochodzenia ewen­tu­al­nych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym cza­sie jedynie w przy­pad­ku i w zakre­sie, w jakim będą wyma­gać tego przepisy prawa. Po upły­wie okre­su przetwarza­nia dane są nieod­wracal­nie usuwane lub anonimizowane.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

8.1. Osobom, których dane doty­czą, przysługu­ją następu­jące prawa:

8.1.1. Pra­wo do infor­ma­cji o przetwarza­niu danych osobowych – na tej pod­staw­ie oso­bie zgłasza­jącej takie żądanie Admin­is­tra­tor przekazu­je infor­ma­cję o przetwarza­niu danych osobowych, w tym przede wszys­tkim o celach i pod­stawach prawnych przetwarza­nia, zakre­sie posi­adanych danych, pod­mio­tach, którym dane osobowe są ujaw­ni­ane i planowanym ter­minie ich usunięcia;

8.1.2. Pra­wo uzyska­nia kopii danych – na tej pod­staw­ie Admin­is­tra­tor przekazu­je kopię przetwarzanych danych, doty­czą­cych oso­by zgłasza­jącej żądanie;

8.1.3. Pra­wo do spros­towa­nia – na tej pod­staw­ie Admin­is­tra­tor usuwa ewen­tu­alne niez­god­noś­ci lub błędy doty­czące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzu­peł­nia je lub aktu­al­izu­je, jeśli są niekom­pletne lub uległy zmianie;

8.1.4. Pra­wo do usunię­cia danych – na tej pod­staw­ie moż­na żądać usunię­cia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do real­i­zowa­nia żad­nego z celów, dla których zostały zebrane;

8.1.5. Pra­wo do ograniczenia przetwarza­nia – na tej pod­staw­ie Admin­is­tra­tor zaprzes­ta­je dokony­wa­nia oper­acji na danych osobowych, z wyjątkiem oper­acji, na które wyraz­iła zgodę oso­ba, której dane doty­czą oraz ich prze­chowywa­nia, zgod­nie z przyję­ty­mi zasada­mi retencji, lub dopó­ki nie ustaną przy­czyny ograniczenia przetwarza­nia danych (np. zostanie wydana decyzji organu nad­zor­czego, zezwala­ją­ca na dal­sze przetwarzanie danych);

8.1.6. Pra­wo do przenoszenia danych – na tej pod­staw­ie, w zakre­sie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Admin­is­tra­tor wyda­je dane dostar­c­zone przez osobę, której one doty­czą, w for­ma­cie pozwala­ją­cym na ich odczyt przez kom­put­er. Możli­we jest także zażą­danie przesła­nia tych danych innemu pod­miotowi – jed­nak pod warunk­iem, że ist­nieją w tym zakre­sie tech­niczne możli­woś­ci zarówno po stron­ie Admin­is­tra­to­ra jak i tego innego podmiotu;

8.1.7. Pra­wo sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych w celach mar­ketingowych – oso­ba, której dane doty­czą, może w każdym cza­sie sprze­ci­wić się przetwarza­niu danych osobowych w celach mar­ketingowych, bez koniecznoś­ci uza­sad­nienia takiego sprzeciwu;

8.1.8. Pra­wo sprze­ci­wu wobec innych celów przetwarza­nia danych – oso­ba, której dane doty­czą, może w każdym cza­sie sprze­ci­wić się przetwarza­niu danych osobowych na pod­staw­ie uza­sad­nionego intere­su Admin­is­tra­to­ra (np. dla celów anal­i­ty­cznych lub statysty­cznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprze­ciw w tym zakre­sie powinien zaw­ier­ać uza­sad­nie­nie oraz podle­ga oce­nie Administratora;

8.1.9. Pra­wo wyco­fa­nia zgody – jeśli dane przetwarzane są na pod­staw­ie zgody oso­ba, której dane doty­czą, ma pra­wo ją wyco­fać w dowol­nym momen­cie, co jed­nak nie wpły­wa na zgod­ność z prawem przetwarza­nia doko­nanego przed wyco­faniem tej zgody;

8.1.10 Pra­wo do skar­gi – w przy­pad­ku uzna­nia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy doty­czące ochrony danych osobowych, oso­ba, której dane doty­czą, może złożyć skargę do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.

8.2. Wniosek doty­czą­cy real­iza­cji praw pod­miotów danych, moż­na złożyć:

8.2.1. w formie pisem­nej na adres: Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” skry­t­ka pocz­towa 2541, 40–227 Katowice

8.2.2. drogą e‑mailową na adres: iodo@asklepios.org.pl

8.3. Wniosek powinien w miarę możli­woś­ci pre­cyzyjnie wskazy­wać, czego doty­czy żądanie, tj. w szczególności:

8.3.1. z jakiego uprawnienia chce sko­rzys­tać oso­ba składa­ją­ca wniosek (np. pra­wo do otrzy­ma­nia kopii danych, pra­wo do usunię­cia danych, itd.);

8.3.2. jakiego pro­ce­su przetwarza­nia doty­czy żądanie (np. korzys­tanie z określonej usłu­gi, akty­wność w określonym ser­wisie inter­ne­towym, otrzymy­wanie e‑maili zaw­ier­a­ją­cych infor­ma­c­je hand­lowe na określony adres email, itp.);

8.3.3. jakich celów przetwarza­nia doty­czy żądanie (np. cele mar­ketingowe, cele anal­i­ty­czne, itp.).

8.4. Jeżeli Admin­is­tra­tor nie będzie w stanie ustal­ić treś­ci żąda­nia lub ziden­ty­fikować oso­by składa­jącej wniosek w opar­ciu o doko­nane zgłosze­nie, zwró­ci się do wniosko­daw­cy o dodatkowe informacje.

8.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesią­ca od jego otrzy­ma­nia. W razie koniecznoś­ci przedłuże­nia tego ter­minu, Admin­is­tra­tor poin­for­mu­je wniosko­daw­cę o przy­czy­nach takiego przedłużenia.

8.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e‑mail z którego przesłano wniosek, a w przy­pad­ku wniosków skierowanych lis­town­ie, lis­tem zwykłym na adres wskazany przez wniosko­daw­cę, o ile z treś­ci lis­tu nie będzie wynikała chęć otrzy­ma­nia infor­ma­cji zwrot­nej na adres e‑mail (w takim przy­pad­ku należy podać adres e‑mail).

9. ODBIORCY DANYCH
9.1. W związku z real­iza­cją usług dane osobowe będą ujaw­ni­ane zewnętrznym pod­miotom, w tym w szczegól­noś­ci dostaw­com odpowiedzial­nym za obsługę sys­temów infor­maty­cznych, pod­miotom takim jak ban­ki i oper­a­torzy płat­noś­ci, pod­mio­ty świad­czące usłu­gi księ­gowe, prawne, audy­towe, kon­sultin­gowe, kuri­erzy (w związku z real­iza­cją zamówienia), firmy mar­ketingowe (w zakre­sie usług mar­ketingowych) oraz pod­miotom pow­iązanym z Admin­is­tra­torem (np. punk­ty pobrań).

9.2. W przy­pad­ku uzyska­nia zgody Użytkown­i­ka jego dane mogą zostać także udostęp­nione innym pod­miotom do ich włas­nych celów, w tym celów marketingowych.

9.3. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo ujawnienia wybranych infor­ma­cji doty­czą­cych Użytkown­i­ka właś­ci­wym organom bądź osobom trzec­im, które zgłoszą żądanie udzie­le­nia takich infor­ma­cji, opier­a­jąc się na odpowied­niej pod­staw­ie prawnej oraz zgod­nie z przepisa­mi obow­iązu­jącego prawa.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
10.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europe­jskim Obszarem Gospo­dar­czym (EOG) różni się od tego zapew­ni­anego przez pra­wo europe­jskie. Z tego powodu Admin­is­tra­tor przekazu­je dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnie­niem odpowied­niego stop­nia ochrony, przede wszys­tkim poprzez:

10.1.1. współpracę z pod­mio­ta­mi przetwarza­ją­cy­mi dane osobowe w państ­wach, w odniesie­niu do których została wydana stosow­na decyz­ja Komisji Europejskiej;

10.1.2. stosowanie stan­dar­d­owych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

10.1.3. stosowanie wiążą­cych reguł kor­po­ra­cyjnych, zatwierd­zonych przez właś­ci­wy organ nadzorczy;

10.1.4. w razie przekazy­wa­nia danych do USA – współpracę z pod­mio­ta­mi uczest­niczą­cy­mi w pro­gramie Tar­cza Pry­wat­noś­ci (Pri­va­cy Shield), zatwierd­zonym decyzją Komisji Europejskiej.

10.2. Admin­is­tra­tor zawsze infor­mu­je o zami­arze przekaza­nia danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
11.1. Admin­is­tra­tor na bieżą­co prowadzi anal­izę ryzy­ka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bez­pieczny – zapew­ni­a­ją­cy przede wszys­tkim, że dostęp do danych mają jedynie oso­by upoważnione i jedynie w zakre­sie, w jakim jest to niezbędne ze wzglę­du na wykony­wane przez nie zada­nia. Admin­is­tra­tor dba o to, by wszys­tkie oper­ac­je na danych osobowych były reje­strowane i dokony­wane jedynie przez uprawnionych pra­cown­ików i współpracowników.

11.2. Admin­is­tra­tor pode­j­mu­je wszelkie niezbędne dzi­ała­nia, by także jego pod­wykon­aw­cy i inne pod­mio­ty współpracu­jące dawały gwarancję stosowa­nia odpowied­nich środ­ków bez­pieczeńst­wa w każdym przy­pad­ku, gdy przetwarza­ją dane osobowe na zlece­nie Administratora.

12. DANE KONTAKTOWE
12.1. Kon­takt z Admin­is­tra­torem jest możli­wy poprzez adres e‑mail info@asklepios.org.pl lub adres kore­spon­den­cyjny: Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” skry­t­ka pocz­towa 2541, 40–227 Katowice.

12.2. Admin­is­tra­tor wyz­naczył Inspek­to­ra Ochrony Danych, z którym moż­na skon­tak­tować się poprzez e‑mail: iodo@asklepios.org.pl w każdej spraw­ie doty­czącej przetwarza­nia danych osobowych.

13. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
13.1. Poli­ty­ka jest na bieżą­co wery­fikowana i w razie potrze­by aktualizowana.

mail