Naucz się jak rozpoznawać pierwsze objawy ciąży! Przeskocz do treści
coloalert

Naucz się jak rozpoznawać pierwsze objawy ciąży!

Pier­wsze objawy ciąży poma­ga­ją kobi­etom na całym świecie w praw­idłowym rozpoz­na­niu początkowego sta­di­um stanu brzemi­en­nego. Wystar­czy jedynie bacznie obser­wować swo­je ciało, samopoczu­cie i wszelkie zachodzące zmiany.

pierwsze objawy ciąży

Poznaj pierwsze objawy ciąży

Już od samego początku zapłod­nienia, kobiece ciało wysyła liczne syg­nały, które infor­mu­ją ją o nad­chodzą­cych zmi­anach w życiu. Jakich więc pier­wszych objawów ciąży należy wypatrywać?

  • Krwaw­ie­nie implan­ta­cyjne — Pojaw­ia się w cza­sie, gdy zapłod­nione jajeczko zag­nieżdża się w maci­cy kobi­ety. Cza­sa­mi jest ono mylone z krwaw­ie­niem miesiączkowym, jed­nak jest krót­sze, mniej inten­sy­wne oraz wys­tępu­je kil­ka dni przed spodziewanym okresem.
  • Zatrzy­manie miesiącz­ki — Sko­ro pojaw­ia się krwaw­ie­nie implan­ta­cyjne, to w tym samym cza­sie krwaw­ie­nie miesięczne zosta­je wstrzy­mane. Dla kobi­ety jest to najbardziej zauważal­ny objaw ciąży.
  • Wzmożone odd­awanie moczu — Maci­ca kobi­ety pow­ięk­sza się, aby dos­tosować się do przyję­cia ros­nącego dziec­ka, i w tym samym cza­sie zaczy­na uciskać pęcherz moc­zowy. Zmusza to kobi­ety w ciąży do o wiele częst­szych wiz­yt w toalecie.
  • Wrażli­wość na zapachy — Stęże­nie hor­monu beta hCG rośnie i wpły­wa na sil­niejsze odczuwanie wszel­kich zapachów, nawet tych ład­nych. Częs­to powodu­ją one mdłości.
  • Zmi­any apety­tu, nud­noś­ci i wymio­ty — To jedne z najbardziej uciążli­wych objawów w trak­cie ciąży. Wspom­ni­ana wrażli­wość na zapachy oraz mdłoś­ci częs­to wiążą się z obniżonym apetytem oraz doprowadza­ją do wymiotów.
  • Faty­ga, sen­ność, apa­tia — Kobi­ety w ciąży szy­bko się męczą i mają ten­dencję do drze­mek w ciągu dnia. Odpowia­da za to nis­ki poziom cukru we krwi oraz jej wysok­ie ciśnienie.

Kobieca intu­ic­ja i zmysł obserwacji są niezwyk­le pomoc­ne, jed­nak aby uzyskać całkow­itą pewność co do ciąży należy potwierdz­ić swo­je przy­puszczenia. Wystar­czy choć­by test ciążowy, który moż­na dostać w każdej aptece. Jeśli wynik jest pozy­ty­wny warto od razu zadz­wonić do swo­jego ginekolo­ga i umówić się na pier­wszą wizytę.

 

 

mail